Persoonsgerichte aanpak

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame, positieve verandering in iemands levensloop. De PGA vindt plaats in de Zorg- en Veiligheidshuizen en in de lokale PGA onder regie van gemeenten, samen met alle betrokken ketenpartners. Uitgangspunt voor de persoonsgerichte aanpak is een maatwerkaanpak met mogelijke combinaties van straf-, civiel-, en bestuursrechtelijke instrumenten, preventie, zorg en hulpverlening. Een PGA is passend bij alle soorten overlast- en criminaliteit, waarbij gemeenten zelf prioriteit aanbrengen. In Midden-Nederland hebben we samen al veel ontwikkeld, wat terug te vinden is in deze apothekerskast. Denk aan methodieken, instrumenten, handreikingen, video’s, privacyvraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid, en meer.

Het plan is om de aanpak verder te verstevigen en een lerend netwerk te vormen voor in de toekomst, in de vorm van het PGA-Lab. Meer informatie is hier te vinden.

Documenten en links

Er is een extra document zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Dit geactualiseerde convenant is een onderdeel van het ‘7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’. Het convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk. Ook staat daarin het proces beschreven om jongeren toe te leiden naar een persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA, het Zorg- en Veiligheidshuis, of naar het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning. Na vaststelling (lokaal door de burgemeester) vervangt het de vigerende versie uit 2018.

Datum:

Auteur:

RVS MNL

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

31

Download bestand

Dit herziene werkmodel is - samen met het ‘Convenant jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland’ - een uniforme, landelijke methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken. Het schetst ook een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht. Samen bepaal je welke acties jullie inzetten om het criminele gedrag dat de jeugdgroep vertoont, te stoppen. Doorloop de 7 stappen uit deze aanpak en verzeker je ervan dat je met je convenantpartners al het mogelijke doet om jongeren weer op het goede pad te krijgen. Downloaden kan via de flyer in de bijlage.

Datum:

Auteur:

het CCV

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

61

Download bestand

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Tijdens onze tocht langs de gemeenten in Midden-Nederland komen zien we veel overeenkomsten en verschillen. Deze brengen we in kaart, zodat voor iedereen duidelijk is welke collega's er zijn en wie je waarvoor kunt bevragen.

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Documenttype:

Flyer

Download bestand

Wanneer kun je gegevens wél delen? Hou dit spiekbriefje met handige tips altijd op zak.

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Dé podcast voor de PGA-professional! In deze serie bespreekt Sam den Blijker namens het PGA-lab met experts verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in het werk van de PGA-professional. Het doel hiervan is om jou een inkijk te geven in dit onderwerp.

Naar website

Youtube video

Naar website

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Naar website

Nieuws

Achtergrondinfo | 22 apr. 2024

Behoeftepeiling (VNG / Platform sociaal domein): Landelijke intervisiebijeenkomst(en) zorg en veiligheid?

Gemeenten introduceren steeds vaker de functie adviseur/beleidsmedewerker/procesregisseur Zorg en Veiligheid. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals radicalisering, personen met onbegrepen gedrag en maatschappelijke onrust en bepaalde vaardigheden (procesregie voeren) steeds vaker bij de gemeente worden belegd. Voor zorg- en veiligheidsprofessionals is het alleen vaak aftasten hoe zij zich binnen de gemeente kunnen positioneren en manoeuvreren. Vooral binnen kleinere gemeenten is het soms een flinke zoektocht wat je bestaansrecht en meerwaarde is, - en op welke thema’s – en hoe je professionals aan je bindt en commitment krijgt. Om deze reden is het Platform Sociaal Domein/VNG voornemens een landelijke intervisiebijeenkomst te organiseren voor gemeentelijke zorg- en Veiligheidsadviseurs. Heb jij hier behoefte aan?

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 apr. 2024

Burendagen waardevolle leermomenten

De behoefte om bij elkaar te komen en van elkaar te leren is groot, ook al zijn er lokale verschillen. Zo bleek ook weer tijdens de burendag in Flevoland, waar veel onderwerpen werden besproken en verbindingen werden gemaakt. Zo werd duidelijk dat casusregie lokaal wisselend wordt ingevuld en dat daar niet overal duidelijke afspraken over zijn. En heb je tijdens de netwerkbijaankomst op 4 april de PGA hand-out gemist? Vraag hem dan alsnog aan.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 14 mrt. 2024

Update PGA-Lab maart: Onderzoek Hogeschool Utrecht antisociaal gedrag 0-15 jarigen uitgelicht

Er zijn zorgen over sommige jongeren, die te jong al delicten plegen. We weten dat antisociaal gedrag de voorloper hiervan is. Inmiddels weten we ook hoe we daar vroegtijdig op in kunnen grijpen. In opdracht van het WODC voerde het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht onderzoek uit. In dit nieuwsartikel lees je een aantal van de belangrijkste conclusies. Ook lees je de ervaringen van PGA-team Almere dat meedoet aan de pilot ervaringsdeskundigheid 23- binnen PGA lokaal en ontdek je de opdrachten waarmee maar liefst 10 studenten binnenkort aan de slag gaan. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 15 feb. 2024

Verschillen mogen er zijn, maar de gedeelde urgentie is voelbaar

De afgelopen weken is tijdens verschillende sessies in de regio hard gewerkt. Er zijn o.a. ideeën opgehaald voor de borging van het PGA-Lab. Hieruit werd duidelijk dat er verschillen zijn maar dat alle partijen een gedeelde urgentie voelen rond het blijven agenderen en aanjagen van de (lokale) PGA. Verder kan je in februari/maart deelnemen aan een interessante webinarreeks van de VNG over het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. En de website bevat weer veel nieuwe documenten om jou te ondersteunen in je werk.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Een geslaagde burendag Flevoland!

Tijdens de PGA-burendag Flevoland ontmoeten PGA-coördinatoren van naburige gemeenten elkaar in een informele setting- passeerden verschillende onderwerpen de revue. Een daarvan was de vraag: ‘Ben ik procescoördinator of procesregisseur? Benieuwd naar de verschillende meningen?

Lees artikel