Vuurwerkvrije zones? Vuurwerk toestaan? Praat erover mee tijdens de bijeenkomst over de jaarwisseling!

Veiligheidsprofessionals en communicatieadviseurs van gemeenten en politie, kom op 5 september naar de kennis- en leersessie over de jaarwisseling! Meld je snel aan door hier te klikken!

Vorig jaar vond de bijeenkomst over de jaarwisseling voor het eerst plaats en doordat het de deelnemers zo goed is bevallen, is toen afgesproken dit jaarlijks te laten terugkeren. Het doel van de bijeenkomst is om kennis en ervaring binnen en buiten regio met elkaar te delen.

Lees meer

Aanbod kennisbijeenkomsten en trainingen op komst

We zijn van plan om vanaf na de zomer de kennis- en leerbijeenkomsten die in het gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland worden georganiseerd, beter in beeld te brengen. Een paar maanden vooruit, waardoor ze beter in te plannen zijn voor de medewerkers van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere relevante ketenpartners. En ook fijn als we elkaar qua onderwerp en qua datum niet beconcurreren maar juist de krachten bundelen. Heb je ook bijeenkomsten die ook open mogen staan voor partners, laat het weten via myriam.kooij@rvs-mn.nl. Lees verder voor alvast een voorproefje…

Lees meer

Factsheet stand van zaken Ondermijningswetgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzichtelijke factsheet opgesteld, over de stand van zaken van de Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019. Interessant voor professionals om kennis van te nemen!

Het overzicht zal periodiek worden uitgegeven. Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Sterre Boom van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  s.m.boom@minjenv.nl.

Lees meer

Wat-kan-wél-festival Dwang & Drang

Wil jij je handelingsperspectief vergroten en ontdekken wat er allemaal wél mogelijk is bij complexe PGA-casuïstiek? Kom naar de bijeenkomst Dwang en Drang op 19 september!

Lees meer

De essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur, mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hoe de overheid het beste om kan gaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is. Aan 18 toonaangevende experts is verzocht hun licht over dit vraagstuk laten schijnen. Klik hier voor meer informatie en om de essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging te downloaden.

Lees meer

Experimenten domein overstijgend werken boa’s in de openbare ruimte

Een werkgroep bestaande uit VNG, enkele gemeenten, politie, OM en Bureau regioburgemeesters heeft zich gebogen over domein overstijgende inzet van boa’s. Afgesproken is om burgemeesters, in overleg met de officieren van justitie en lokale politiechef, te vragen om experimenten (pilots) aan te dragen voor domein overstijgend werken in de openbare ruimte (domeinen I, II en IV), daar waar gedacht wordt dat dit kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere handhaving bij een geconstateerd maatschappelijk probleem. Binnenkort ontvangt iedere gemeente (burgemeester) hierover een brief van de VNG, OM en politie. In dit verzoek zal staan hoe je de pilot kunt aandragen.

Lees meer

Afscheid Team Versnellen en Raken: "Bedankt partners!"

Ruim twee jaar geleden is de pilot met Team Versnellen en Raken gestart: Een integraal team, om de partners te versterken in de aanpak van ondermijning. Na een positieve evaluatie is het team per 1 juni j.l. gestopt. Niet om te verdwijnen, maar om op te gaan in het Actieplan Ondermijning met de districtelijke en regionale teams ondermijning (DTO’s en RTO).

Lees meer

Nieuws van het Organized Crime Field Lab

Experimenteren en leren, dat is waar het om draait in het Organized Crime Field Lab. In het  Field Lab werken verschillende teams aan hardnekkige ondermijnende criminaliteitsproblemen door daar innovatieve aanpakken op te ontwikkelen. Op dit moment ligt de focus van het Field Lab ‘Straatwaarde(n)’ op een VOG-terugverdiensysteem, monitor jeugdgroepen, een gerichte aanpak op specifieke sleutelfiguren en de buurtdialoog. Daarover is nu nieuws! Lees de artikelen op onze website:

Het VOG-terugverdiensysteem
Jeugdmonitor
Buurtdialoog
Aanpak Nero's

Klik op 'lees meer' voor meer informatie over de methode van het Field Lab.

Lees meer

Samen effectief tegen radicalisering en extremisme

In Midden-Nederland staan we gezamenlijk voor een effectieve signalering en aanpak van radicalisering en extremisme. Daarom start in september 2019 een regionale pilot waarbij de gemeentelijke casusoverleggen worden gefaciliteerd door een vaste pool van medewerkers van de drie Veiligheidshuizen. Alle 39 gemeenten (!) het Openbaar Ministerie, politie en de RvdKb (Raad voor de Kinderbescherming) en Reclassering doen mee met deze pilot. Deze samenwerking maakt het mogelijk om lokaal casuïstiek te bespreken en daarnaast bovenlokale ontwikkelingen te signaleren. Hiermee wordt geanticipeerd op veranderende problematiek en toekomstige ontwikkelingen, zoals bijv. links- en rechts extremisme. Een mooi staaltje van eendrachtige samenwerking waar we als partners in Midden-Nederland trots op mogen zijn!

Lees meer

Vooraankondiging: bijeenkomst Jaarwisseling in Hilversum

Op 5 september organiseren we een regionale bijeenkomst over de jaarwisseling. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Hilversum, met aansluitend een borrel. Deze bijeenkomst is interessant voor alle veiligheidsprofessionals en communicatieadviseurs van gemeenten en politie. Van harte welkom! Wil je erbij zijn? Klik hier om je aan te melden.

 

 

Lees meer