Bijeenkomst voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland

Morgen vindt in Amersfoort de bijeenkomst 'voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland' plaats, waarin er wordt stil gestaan bij de meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en de samenhang tussen zorg, wonen, inkomen, veiligheid en maatschappelijke deelname die moet leiden tot meer stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie onze agenda of neem contact op met Jessica Aarnink.

Lees meer

Nieuw hennepconvenant 2019-2022 voor Midden-Nederland is gereed!

Vanaf januari 2019 is er hard gewerkt door gemeenten, politie, OM, woningcorporaties, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Netbeheerders Liander en Stedin aan het hennepconvenant 2019-2022 en het daarbij horende uitvoeringsprotocol. Het convenant is in werking getreden op 1 november 2019. Voor meer informatie of andere vragen over het vernieuwde hennepconvenant, is Debby Husman te bereiken.

Lees meer over het hennepconvenant

Lees meer

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.

Lees meer

Digitale Veiligheid: updates en sinterklaascadeau!

De afgelopen weken zijn er weerbaarheidstrainingen voor ondernemers in Midden-Nederland georganiseerd met als doel de digitale weerbaarheid en het bewustzijn over digitale veiligheid te vergroten. Ook is de werkgroep Digitale Veiligheid van start gegaan, waarbij er onder andere veelbelovende interventies bedacht zijn.

Daarnaast viert het programma Digitale Veiligheid dit jaar ook Sinterklaas,
op 5 december krijg je een cadeautje in je mailbox van die oude baas.
Dus installeer je dan achter de pc,
dan nemen we je in de wereld van de Digitale Veiligheid mee!

Voor meer informatie over de updates van het programma Digitale Veiligheid, lees verder

Lees meer

Onderzoeksrapportage Verward in Flevoland: De personen achter de melding

De cijfers over incidenten met personen met verward gedrag lijken nog steeds te stijgen. GGD Flevoland heeft haar onderzoeksrapportage ‘Verward in Flevoland: De personen achter de meldingen’ gepresenteerd. In dit onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen wordt de zorginzet voor en na de politiemeldingen in kaart gebracht. Het volledige onderzoek is hier te lezen. Aan de hand van dit onderzoek gaat GGD Flevoland bekijken of en in hoeverre verder onderzoek noodzakelijk is.

Lees meer

Geregistreerde criminaliteit licht gestegen over eerste tien maanden van 2019

Over de periode januari-oktober van 2019 is er sprake van een lichte stijging van de geregistreerde criminaliteit van 3%. In oktober 2019 was er een stijging van 7% ten opzichte van oktober 2018. Bij ruim de helft van de gemeenten in Midden-Nederland is er een sprake van een toename van de totale geregistreerde criminaliteit. Bij 11 gemeenten is deze stijging minimaal 10%. Daar staan 2 gemeenten tegenover waar een daling is van minstens 10%. In september waren dat er nog 7.

Bij de afzonderlijke delicten is een stijging te zien bij een aantal geweldsdelicten, vernielingen, misdrijven met fraude en wapenhandel en -bezit. Ook zijn er meer incidenten met verwarde personen geregistreerd. Andere delicten laten een (soms forse) daling zien. Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Lees meer

Wat te doen tegen recreatief lachgasgebruik?

Het gebruik van lachgas als partydrug neemt toe. Tegelijkertijd zijn er weinig tot geen regels die de verkoop of het gebruik van lachgas beperken. Diverse gemeenten hebben de Veiligheidscoalitie gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Om die reden heeft de Veiligheidscoalitie een (concept) handreiking geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen. Deze handreiking is hier te vinden. Andere relevante documenten en goede voorbeelden zijn tevens te vinden in onze apothekerskast. Voor verdere wensen of ideeën omtrent het probleem rondom lachgasgebruik en verkoop is Romy Timmer te bereiken.

Lees meer

Terugblik Week van de Veiligheid 2019

Het was een geslaagde Week van de Veiligheid 2019 waarbij het onderwerp veiligheid extra onder de aandacht is gebracht bij inwoners, ondernemers en hun medewerkers. Vanuit het Platform Veilig Ondernemen heeft het CCV ruim 20 gemeentes ondersteund met het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Zo zijn er bijvoorbeeld babbeltructrainingen voor senioren en preventieavonden tegen woninginbraken en wijkschouws voor inwoners gehouden. Ook konden ondernemers aansluiten bij trainingen om zich te weren tegen overvallen, winkeldiefstal en agressie en werden er Cyber- en Ondermijningbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. In Almere stond elke dag de buurtbolide met diverse veiligheidsthema’s in het Stadhuis. Er werden Veiligheidskranten verspreid en ook de onderwerpen heling en fietsendiefstal kwamen in diverse gemeentes onder de aandacht. Meer weten? Neem contact op met Gaby de Ruiter.

Lees meer

Bijeenkomst voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland op 14 november

Hoe voorzien we gezamenlijk in goede en samenhangende verplichte zorg? Er wordt door alle partijen - gemeenten, patiëntenorganisaties, OM, GGZ-aanbieders, politie – hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor 1 januari als de Wet verplichte GGZ in werking treedt. Partijen hebben elkáár ook hard nodig. Juist de samenhang tussen zorg, wonen, inkomen, veiligheid en maatschappelijke deelname moet immers leiden tot minder verplichte zorg en meer stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen. Op deze middag staan we stil bij de meerwaarde van die gezamenlijkheid, bieden we overzicht op de voortgang in Midden-Nederland én op wat ons nog te doen staat. Meer informatie bij projectleider jessica.aarnink@rvs-mn.nl.

Lees meer

RIEC-LIEC Privacyprotocol geactualiseerd

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), is het RIEC-LIEC privacyprotocol geüpdatet. De voorbereiding voor deze update is gedaan door een landelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het OM, Politie, gemeenten, de Belastingdienst, het LIEC en de RIEC’s. Na goedkeuring van het geactualiseerde protocol is dit op 17 september 2019 vastgesteld door de Stuurgroep/Taskforce Midden Nederland.

Lees hier het aangepaste privacyprotocol

Lees meer over de reden van de actualisering.

Lees meer