Veiligheid in tijden van corona

Het coronavirus heeft de wereld en ons land in zijn greep. Velen van ons zijn inmiddels al weken in touw om inwoners, ondernemers, patiënten, ouders, kinderen en anderen zo goed mogelijk te helpen om deze crisis door te komen.  In deze tijd is het belangrijker dan ooit om elkaar (virtueel) op te zoeken. Te blijven afstemmen en samenwerken om bestaande en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Maar wat zijn die dan? Welke impact heeft dat coronavirus nu op de veiligheid in Midden-Nederland? En wat zijn kansen om hier slim op in te spelen? Om daar antwoord op te geven hebben we een eerste trendanalyse gemaakt.  Hierin geven we een beeld van de huidige situatie en tips. Deze trendanalyse is een inschatting. De komende periode moeten we kijken wat het echte effect is en hoe we daar als partners samen mee om kunnen gaan. In samenwerking met het CCV en andere regio's houden we jullie regelmatig op de hoogte van de laatste trends. Daarnaast is er een speciale pagina op onze website met alle informatie over corona en de impact op criminaliteit. Mocht je interessante ontwikkelingen willen delen of suggesties hebben, mail ons dan. Want Midden-Nederland maken we samen veiliger!

Lees meer

Corona en digitale veiligheid

Het is een bekend fenomeen dat criminelen inhaken op actuele gebeurtenissen. Dat gebeurt ook nu in de coronacrisis. In alle landen is door de coronacrisis een toename van digitale criminaliteit te zien en een afname van traditionele criminaliteit. Deze ontwikkeling zien we ook in Midden-Nederland. De politie Midden-Nederland komt binnenkort met een duiding hierop richting partners vanuit het cyberteam. Wereldwijd gaat dit om phishingmails, afpersing door ransomware, toename van handel op het darkweb en online fraude door in te spelen op schaarste (medische producten, geneesmiddelen, voedsel, hygiëne producten). Nadat de coronacrisis is geluwd zullen deze praktijken zich op een hoger niveau voortzetten dan voor de coronacrisis en dus meer slachtoffers maken.

Lees verder voor tips over veilig digitaal thuiswerken, jongeren en online veiligheid en een update over het programma Digitale Veiligheid.

Lees meer

Corona en ondermijning

Nu er weinig gebeurt buiten op straat in Midden-Nederland, vallen straatdealers of illegale praktijken op een bedrijventerrein extra op. Tegelijkertijd zien we een verschuiving in de drugsmarkt en dat ondernemers in financiële nood wellicht vatbaarder zijn voor de mooie praatjes van criminelen. In de media staan verschillende artikelen over de impact op de drugshandel (Crimesite.nl), beveiliging van bedrijven die medicijnen tegen corona produceren en de vergrote kwetsbaarheid van arbeidsmigranten.

Tegelijkertijd zien we dat verscherpt toezicht ook een kans biedt om ondermijning te signaleren. Om hier samen tijdig en effectief op in te kunnen spelen, maken we de (mogelijke) effecten, kansen en bedreigingen voor zowel criminelen als de aanpak van ondermijning, inzichtelijk. Het RIEC Midden-Nederland ondersteunt hierbij. Lees verder voor meer over de impact van het coronavirus op ondermijning!

Lees meer

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

We zitten in deze tijden thuis allemaal bovenop elkaar. Dat kan heel gezellig zijn, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen voor wie het risico op problemen groter wordt. Denk aan gezinnen die kampen met huiselijk geweld, mensen met verward gedrag en gedetineerden. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Wat zijn de risico’s en kansen? En hoe kunnen we daar samen op inspelen? Wil je meer lezen over de impact van het coronavirus op Veiligheid en Zorg? Klik hier!

Lees meer

Inschatting flinke toename huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling door coronacrisis

Er zijn gezinnen en huishoudens waar thuisblijven door corona de veiligheid juist níet vergroot. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problemen in een gezin die voor zoveel spanning zorgen dat er juist nu extra escalaties ontstaan. Toenemende stress en op elkaars lip zitten kan leiden tot een groter risico op kindermishandeling en huiselijk geweld waaronder seksueel geweld. Kinderen lopen extra risico, omdat zij niet veilig kunnen zijn op school, bij het uitgaan of op de sportclub. Die escape valt in deze tijd weg. Hulpverleners, reclassering en wijkteams leggen bovendien minder huisbezoeken af en hebben daardoor mogelijk minder zicht op situaties.

Advies: Neem dit probleem serieus en denk met de gezinnen mee. Wees extra alert op risicofactoren zoals wegvallend inkomen, schulden, verslaving, krappe huisvesting, kindproblematiek en psychische problemen. Bespreek welke opties er wel zijn en bel eens wat vaker op om vinger aan de pols te houden. Overigens is Veilig Thuis nog steeds bereikbaar en ook de vrouwenopvang blijft beschikbaar als dat nodig is. Met dank aan Afke Jong, projectleider Geweld hoort nergens thuis Gooi en Vechtstreek. Voor meer info: Myriam Kooij, programmamanager Verbinding zorg en veiligheid.

Lees meer

Criminelen maken (ook digitaal) volop misbruik van coronacrisis

Het is een bekend fenomeen dat criminelen inhaken op actuele gebeurtenissen. Dat gebeurt ook nu in de coronacrisis, zoals phisingsmails uit naam van het RIVM of babbeltrucs als boodschappenhulp. Tegen al deze vormen van criminaliteit kan niet vaak genoeg gewaarschuwd worden. Om mensen te wijzen op de gevaren van babbeltrucs adviseren we de politiebrochure ‘senioren en veiligheid’ opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook het waarschuwingsfilmpje ‘veilig aan de deur’ kan verspreid worden. Specifiek voor phishingmail adviseren we het waarschuwingsfilmpje van alert online te verspreiden en/of de tips van het digital trustcentre. Voor meer toelichting over deze vormen van criminele acitiviteiten, lees verder.

Lees meer

Nieuwe app ondermijning nu beschikbaar

In hartje winter zie je in een woonwijk een kaal dak terwijl alle andere daken besneeuwd zijn. Een jong volwassenen rijdt rondjes door de wijk in een dure sportwagen en spreekt stelselmatig 13- en 14-jarigen aan. Weet jij waar je op moet letten als het gaat om ondermijning? Herken je de signalen? Om de kennis over ondermijning bij professionals te vergroten, is in 2018 door het RIEC-MN een eerste versie van de app Ondermijning ontwikkeld. In de afgelopen tijd heeft het RIEC-LIEC bestel, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO)- versie 2.0 ontwikkeld. Aan deze versie zijn diverse modules toegevoegd, waaronder een uitgebreide signalenmodule en een module met de meest actuele nieuwsberichten. Met toevoeging van deze modules, in combinatie met de geüpdatete quiz en kennisbank, willen we professionals die zich bezighouden met het signaleren, analyseren en aanpakken van ondermijning ondersteunen in hun belangrijke taak. Lees verder voor meer informatie over de nieuwe app!

Lees meer

Zorg & Veiligheid in tijden van het coronavirus

Ook de Zorg & Veiligheid merkt de komende tijd de maatregelen die genomen zijn ten behoeve van corona. Zo worden bijvoorbeeld casusoverleggen in de Zorg- en Veiligheidshuizen zoveel mogelijk stil gelegd, is er besloten dat er alleen nog urgente zaken worden behandeld in de rechtbank en worden taakstraffen opgeschort. Wij beseffen dat de ketenpartners en de Zorg- en Veiligheidshuizen voor het overgrote deel werkzaam zijn in de vitale sectoren. Veel dank aan alle medewerkers in deze sectoren voor hun enorme inzet en aanwezigheid! Om alle genomen maatregelen te zien, lees dan verder.

Lees meer

EURIEC van start

Op 2 september 2019 is het EURIEC van start gegaan. Het EURIEC, mede opgezet in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is bedoeld om samenwerking en kennisdeling in de grensgebieden te bevorderen. RIEC Limburg heeft het voortouw genomen in de oprichting. Het centrum stimuleert de internationale samenwerking en gaat de knelpunten in wet- en regelgeving aankaarten in Nederland, België en Duitsland.

Het EURIEC werkt voor het gehele grensgebied van Nederland, dus van Groningen tot en met Zeeland. Drie accountmanagers, drie juristen, een coördinator en een projectondersteuner ondersteunen België, Nederland en Duitsland in de aanpak van internationale casussen. Na twee jaar levert het EURIEC een eindrapport op, met daarin bestuurlijke instrumenten, een begrippenlijst, knelpunten en adviezen. Voor meer informatie over het EURIEC, lees verder. Heb je vragen over het EURIEC? Neem dan contact op met de contactpersoon EURIEC voor Midden Nederland Miriam Knepper.

Lees meer

Veilig digitaal thuiswerken

Iedereen heeft ongetwijfeld in verband met het coronavirus een uitgebreide thuiswerkinstructie gekregen. Voor zover dat niet het geval is, kunnen de ‘voorzorgsmaatregelen thuiswerken’ van het Nationaal Cyber Security Centre gebruikt wordt als richtlijnen.

Vanwege de gevoelige informatie waar we als veiligheidspartners dagelijks mee te maken hebben, benadrukken we vooral dit advies: Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference.

Lees meer