Veiligheidsontwikkeling | 20 dec. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2% in de eerste elf maanden

In de eerste tien maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij acht gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vijf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we wederom bij zakkenrollen (+50%). De grootste daling betreft wederom de overvallen met geweld (-25%).

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 20 dec. 2023

E-learning BUIT voor professionals: bewustwording en signalering mensenhandel

Criminele en seksuele uitbuiting hebben een ontwrichtend effect. Op kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer worden. En op de samenleving als geheel. Jongeren zijn vaak slachtoffer, maar ook pleger van deze vormen van mensenhandel. De aanpak van criminele en seksuele uitbuiting onder jongeren begint met bewustwording en signalering. Hiervoor ontwikkelden Noord-Holland Samen Veilig en Fier BUIT voor professionals. Een beknopte en praktische e-learning voor professionals die met jongeren werken: op school, op straat, in de zorg of waar dan ook.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 20 dec. 2023

Doet jouw gemeente al mee aan de VNG competitie Gemeentedelers 2024?

Als Veiligheidscoalitie Midden-Nederland hebben wij contact met alle gemeenten in Midden-Nederland. Zo horen we vaak nieuwe ideeën en invalshoeken voor de aanpak van ondermijning, mooie campagnes ter bestrijding van digitale criminaliteit of best practices op het gebied van maatschappelijke onrust. We faciliteren uiteraard de samenwerking binnen (en buiten) de regio en delen zo veel van deze ideeën. Maar jouw idee verdient misschien een groter podium? Doe dan mee aan de VNG-competitie GemeenteDelers 2024. 

Lees artikel

Campagnes | 20 dec. 2023

Werf jij al Burgernetdeelnemers? Volg het voorbeeld van (o.a.) Utrecht

Na de landelijke campagne in september is in meerdere gemeenten extra campagne gevoerd, waaronder bijvoorbeeld een de gemeente De Bilt. En ook gemeente Utrecht pakt uit! Deze maand startte een langdurige campagne om Burgernetdeelnemers te werven. En niet alleen bij het publiek, ook alle medewerkers worden op verschillende manieren op gewezen om hun steentje bij te dragen aan een veiliger Utrecht. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe sneller een persoon (of voertuig) gevonden kan worden.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 dec. 2023

Save the date: kennissessie complexe demonstraties 1 februari

Op donderdag 1 februari 2024 organiseren bureau RVS en de ambtelijke werkgroep Maatschappelijke onrust, samen met de politie een kennissessie over complexe demonstraties. Het doel van de sessie is het verstevigen van de samenwerking in de regio Midden-Nederland rond het thema Maatschappelijke onrust in het algemeen en de aanpak van complexe demonstraties in het bijzonder. Daarnaast streven we ernaar de kennis over handelingsperspectief m.b.t. de aanpak van complexe demonstraties te vergroten.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Hulp gemeentesecretarissen broodnodig in versterken weerbare overheid

In november en december zijn burgemeesters Niek Meijer van Huizen en Rob Metz van Soest in gesprek gegaan met de gemeentesecretarissen van resp. Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht over hun rol in een weerbare overheid. Na een presentatie van de directeur van de Rijksrecherche Arthur van Baaren over “Dijken ophogen tegen ondermijning” zijn de schellen iedereen echt wel van de ogen gevallen: de problematiek is fors en urgent. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Bekijk het kennisdocument: hoe houden we onze evenementen digitaal veilig

Welke digitale dreigingen zijn er voor evenementen? Wat kunnen we daaraan doen? En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Over die vragen ontfermde een brede groep experts zich recent bij de kennisdeelsessie Afgehackt. Het leverde een kennisdocument op met praktische handvatten. Ook in dit nieuwsartikel: de politie stelt les- en educatiematerialen cybercrime voor scholen beschikbaar.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Themabijeenkomst maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël en Palestijnse gebieden

Op 23 november 2023 vond een interactieve themasessie plaats over de impact van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. De themasessie die georganiseerd werd door bureau RVS en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was op verzoek van de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust op basis van het in de veiligheidsstrategie geprioriteerde thema Maatschappelijke onrust. Meer dan 20 betrokken professionals van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, het ministerie van BZK, NCTV en ESS wisselden kennis en ervaringen uit.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Een geslaagde burendag Flevoland!

Tijdens de PGA-burendag Flevoland ontmoeten PGA-coördinatoren van naburige gemeenten elkaar in een informele setting- passeerden verschillende onderwerpen de revue. Een daarvan was de vraag: ‘Ben ik procescoördinator of procesregisseur? Benieuwd naar de verschillende meningen?

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Strategisch beeld ondermijning in vastgoedketen opgeleverd

Op de Landelijke Fenomeentafel (LFT) ondermijning in de vastgoedketen werken publieke en private partijen samen aan het weerbaarder maken van de overheid en de vastgoedsector tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk en vanuit ieders eigen expertise adresseren de deelnemers knelpunten en werpen ze barrières op. Eén van de actiepunten van de LFT-vastgoed was het maken van een strategisch beeld van ondermijning in de vastgoedketen. Dit beeld is in oktober 2023 opgeleverd.

Lees artikel

Tips | 20 dec. 2023

Maak kennis met de toolkit Aanpak illegaal vuurwerk

Deze uitgebreide toolkit, gericht op preventie, repressie en communicatie, is nu beschikbaar voor gemeenten in de beveiligde apothekerskast (na inlog). Bij de inhoud kan je denken aan wet- en regelgeving omtrent vuurwerk, verschillende interventies zoals het gebruik van het bestuursrecht of vuurwerkvrije zones en communicatievoorbeelden.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Straatwaarden blikt terug op 2023: een zoektocht en koerswijzigingen

Het afgelopen jaar stond bij Straatwaarden in het teken van hard werken en soms juist stilstaan. Van doorpakken met volle overtuiging tot twijfelend reflecteren of we wel het goede doen in de aanpak van jonge aanwas. Deze zoektocht heeft geleid tot een koerswijziging waarin we jullie graag meenemen. Ook in dit nieuwsartikel twee interessante podcasts, o.a. over hoe jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 dec. 2023

Save the date 4 april: regionale bijeenkomst thema’s veiligheidsstrategie

Op 4 april vindt in de ochtend een netwerkbijeenkomst plaats voor iedereen die zich in de regio Midden-Nederland bezighoudt met de thema's digitale veiligheid en/of maatschappelijke onrust. Deze ochtend wordt gevuld met interessante sprekers, workshops en veel ruimte om best practices en lessons learned uit te wisselen. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) verschenen

Op 12 december heeft de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) gepubliceerd. Het meest in het oog springende nieuwsfeit, dat op veel aandacht in de media heeft kunnen rekenen, is de verhoging van het dreigingsniveau terrorisme van 3 (‘voorstelbaar’) naar 4 (‘reëel’). Kort voor het DTN verscheen -eveneens van de NCTV- al de risico- en crisisbarometer najaar 2023 naar de beleving van het algemeen publiek van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid.

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2023

Nieuwe podcast: Hoe raken jongeren betrokken bij de georganiseerde criminaliteit?

Explosieven plaatsen, coke uithalen en drugs dealen. Wat bezielt jonge jongens om dit soort feiten te plegen? Zijn ze geronseld, worden ze gedwongen of hebben ze zichzelf aangeboden en wat is hun motief? Het antwoord hoor je in onze podcast op Spotify!

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 20 nov. 2023

VNG voegt ‘ondermijningsartikelen’ toe aan geactualiseerd model APV

De VNG heeft de jaarlijkse actualisatie van de model APV afgerond. In deze actualisatie is onder andere de sluitingsbevoegdheid van publieke panden en de vergunningplicht voor dergelijke panden opgenomen. Dit om verstoring van de openbare orde tegen te gaan en, middels de vergunningplicht, het (malafide) ondernemersklimaat te verbeteren. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

Burgemeesters ‘pitchen’ hun onderwerp tijdens Regionaal Veiligheidscollege

Vorige week donderdag 16 november kwamen de leden van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Amersfoort. Regioburgemeester mw. Sharon Dijksma ging tijdens de opening in op de impact van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden in onze regio en refereerde vervolgens aan de aangekondigde demonstraties op enkele stationslocaties. In dat kader bood zij aan om uitgelijnde driehoeksvoorstellen met andere burgemeesters te delen als daar behoefte aan is. Daarnaast kwamen verschillende andere onderwerpen aan de orde.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 20 nov. 2023

Forse daling aantal overvallen met geweld

In de eerste tien maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Deze stijging is niet in alle typen criminaliteit van toepassing. Zo is een forse daling (-25%) te zien in het aantal overvallen met geweld. De grootste stijging in type criminaliteit in de genoemde periode zien we wederom bij zakkenrollen (+45%). Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland is bij negen gemeenten de stijging in de geregistreerde criminaliteit overall 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

TNO Scientist on the job en webinars gaan verder in 2024

Na twee jaar waarin het Scientist on the Job-project van TNO is gegroeid, was dit derde jaar een jaar van mijlpalen met o.a. 30 uitgevoerde ‘jobs’. Deze mijlpaal betekent ook dat TNO niet meer alle aanvragen kon behandelen. Een aantal aanvragen staat daarom al klaar voor 2024. Naast deze klussen hopen de ’scientists’ jullie volgend jaar weer breed te kunnen voorzien van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en creatieve praktijkgerichte innovaties. Oproep: Is er een thema waarover je graag meer zou willen weten dan terug kan komen in de webinars? 

Lees artikel

Campagnes | 20 nov. 2023

Campagnematerialen ‘Laat je niet interneppen’ beschikbaar

Al enkele malen hebben we de meerjarige overheidscampagne ‘Laat je niet interneppen’ aangekondigd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben deze gezamenlijk ontwikkeld. De ministeries zetten de campagne o.a. uit via sociale media advertenties. Om een groter bereik te creëren, worden ook gemeenten gevraagd de campagne uit te zetten in hun regio. De bijbehorende toolkit met campagnematerialen is nu beschikbaar voor gebruik.

Lees artikel