21 apr. 2022

Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals samenwerken rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen van de aanpak. In een tussenrapport lees je over een aantal voorlopige resultaten. Hierin staan de werkzame elementen genoemd, de resultaten van de effectmeting in de regio Friesland en zijn de eerste bevindingen uit de casestudies te lezen.

Lees artikel

21 apr. 2022

Geregistreerde criminaliteit in eerste kwartaal gestegen met 3%

Het eerste kwartaal laat in de geregistreerde criminaliteit een stijging zien van 3%. Het aantal woninginbraken piekt hierin met +24%. Verder laat het jaar 2021 een sterke stijging van activiteiten in de transportsector zien voor Midden-Nederland. 

Lees artikel

21 apr. 2022

Lees -en luistertips

Het is al weer tien jaar geleden: het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Een drama dat bijdroeg aan meer aandacht voor de verbinding veiligheid en zorg. Je leest er meer over in het artikel. En beluister ook de podcast. Daarnaast is er ook een podcast over de aanpak van multiproblematiek in gezinnen.

Lees artikel

21 apr. 2022

Vluchtelingenstromen uit Oekraïne en de verhoogde kans op mensenhandel

In dit nieuwsitem delen we actuele informatie rondom de zorgen en geruchten over mensenhandel en mensensmokkel ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast gaan we in op de taak van gemeenten om vluchtelingen op te vangen en delen we handreikingen en e-learnings die hierbij ondersteuning kunnen bieden. 

Lees artikel

21 apr. 2022

Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

In dit artikel vind je weer de maandelijkse wist-je-dat van Straatwaarde(n). Hierin lees je onder andere meer over het feit dat niet alleen jongeren met de bekende risicofactoren tot de jonge aanwas behoren maar ook jongeren uit relatief welgestelde wijken. Normalisering van drugsgebruik en de kick van de handel spelen hierbij een rol. Dit ‘weetje’ is naar voren gekomen uit onderzoek in tien gemeenten. De resultaten van dit onderzoek lees je in het rapport ‘(On)zichtbare beelden. Een link naar het rapport vind je in deze nieuwsbrief.

Lees artikel

21 apr. 2022

PGA-specialisten ontmoeten elkaar op platform regio Utrecht

Voorkomen dat je het PGA-wiel opnieuw moet uitvinden of dat je op een eilandje komt te staan? De gemeentelijk PGA-specialisten in de regio Utrecht wisten daar wel raad mee: “Dan komen we toch gewoon af en toe vrijblijvend bij elkaar”?

Lees artikel

4 apr. 2022

Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

Het RIEC Midden-Nederland heeft vanuit het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Dit onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. Het rapport is een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Lees artikel

4 apr. 2022

Eén overheid tegen ondermijnende drugscriminaliteit in het scheepstransport

Vorige week, 21 tot 25 maart, vonden er verschillende controles plaats bij bedrijven en op containerterminals in de Utrechtse binnenhaven. Eén van de drie grootste binnenhavens van Nederland. Ook ontvingen werknemers en ondernemers voorlichting over ondermijning en waar zij terecht kunnen voor hulp of met meldingen van verdachte activiteiten. Het doel van deze week is het vergroten van de bewustwording, meldingsbereidheid en weerbaarheid rondom dit fenomeen bij werknemers en ondernemers. 

Lees artikel

17 mrt. 2022

Luistertip: De reis naar herstel

De Blijf Groep heeft een podcast serie ontwikkeld waarin vier ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld hun verhaal vertellen: wat zij hebben meegemaakt, maar belangrijker – hoe zij de weg naar herstel hebben gevonden. Klik hier voor de podcast.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Subsidie maakt RE_B00TCMP in Midden-Nederland mogelijk

In het kader van de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime heeft de Veiligheidscoalitie  -samen met andere regio’s en de landelijke eenheid van de politie- een subsidie ontvangen. Dat betekent dat we op een innovatie manier aan de slag kunnen met daderpreventie. De gemeente Amersfoort neemt het voortouw om een re_b00thcmp te organiseren.

Lees artikel

17 mrt. 2022

De invloed van de oorlog in Oekraïne op onze cyberveiligheid


De situatie tussen Rusland en Oekraïne houdt ons allemaal in de greep en zorgt voor onzekerheden, ook op het gebied van cybercrime. Deze dreiging geldt vooral voor bedrijven met banden in Rusland en/of Oekraïne en de overheid. Ook particulieren moeten de dreiging niet onderschatten. Zo berichtte de Volkskrant op 3 maart dat de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) een aanval van een Russische militaire hackersgroup op Nederlandse routers van particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven heeft verstoord. Digitale aanvallen waar rekening mee gehouden moet worden zijn: DDoS aanvallen, ransomware, wiperware, pshishing en desinformatie.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Oekraïense vluchtelingen kwetsbaar voor mensenhandel


De trendinventarisatie 2022 gaat in op de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne, ook op het gebied van mensenhandel. In verschillende Europese landen zijn al signalen van mensenhandel bekend in relatie tot Oekraïense vluchtelingen. Er zijn verschillende factoren die de kwetsbaarheid van vluchtelingen om slachtoffer te worden van mensenhandel, vergroten. Zo gaat de opvang van vluchtelingen veelal niet via de reguliere weg, betreft het voornamelijk vrouwen en veel alleenreizende kinderen. Ook mogen vluchtelingen nog niet werken in Nederland te werken. 

Lees artikel

17 mrt. 2022

Geregistreerde criminaliteit stijgt begin 2022 met 5%.

In de eerste twee maanden van 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Een ontwikkeling die een lange tijd niet aan de orde was. In 10 van de 39 gemeenten is de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan ook 11 gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De stijging is terug te zien bij veel delicten.  

Lees artikel

17 mrt. 2022

Informatie Burgernet in apothekerskast geactualiseerd

Het team Burgernet Midden-Nederland ondersteunt gemeenten en politie bij het inzetten en promoten van Burgernet. Hiervoor zijn in de apothekerskast verschillende geactualiseerde/nieuwe items opgenomen zoals een praktische film over de werking van Burgernet, de jaarresultaten 2021 en het jaarplan 2022. Bekijk het in de apothekerskast.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Rapport over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen jongeren in de georganiseerde criminaliteit toont belangrijke inzichten

Daders van georganiseerde criminaliteit zijn gemiddeld ouder dan daders van ‘algemene’ criminaliteit en komen vaak in hun twintigste levensjaar voor het eerst in aanraking met justitie. Rond hun veertigste plegen ze een eerste delict in georganiseerd verband.  Deze inzichten zijn afkomstig uit een kennissynthese die Bureau Beke heeft uitgevoerd in opdracht van het WODC. De kennissynthese -met als onderwerp ‘Ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit- is het eerste deel van een overkoepelend onderzoek. De resultaten van deze kennissynthese worden in het vervolg van het traject omgezet naar praktijkgerichte do’s en don’ts. 

Lees artikel

17 mrt. 2022

Vanaf 4 april weer live operationele overleggen Zorg- en Veiligheidshuizen

Mooi nieuws: Na een kleine inventarisatie is ervoor gekozen om met álle Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland weer live te starten met de operationele overleggen op maandag 4 april.

Ben je betrokken bij deze overleggen? Houd hier dan alvast rekening mee in je agenda.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Aangepaste Wet wapens en munitie verplicht CIZ tot gegevensuitwisseling met politie

Met het oog op potentiële veiligheidsrisico’s is recent artikel 7a Wet wapens en munitie gewijzigd. Het betreft aanvragers en houders van een wapenvergunning. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg, in het kader van de Wet langdurige zorg) is nu verplicht om de korpschef van de nationale politie op de hoogte te stellen van afgegeven rechterlijke machtigingen of inbewaringstellingen in het kader van de Wzd (Wet zorg en dwang). Het CIZ heeft namelijk in het kader van de Wzd het overzicht over afgegeven rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Lees hier de kamerbrief over deze wijziging.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Interview met twee bekenden uit de regio: Vuistregels over privacy en gegevensdeling

Quizvraag: wat hebben een Privacy officer en een Regionaal projectleider Veiligheid en Zorg met elkaar gemeen? En wat zijn de belangrijkste vuistregels over privacy en gegevensuitwisseling? Lees het antwoord in dit interview met Pascal Nelisse (privacy officer) en Ruben Visscher (Regionaal projectleider). Beide hebben ze recent de masterclass ‘Privacy en gegevensdeling’ gevolgd waarvan ze de kernboodschap ‘Gegevensdeling moet Rechtmatig en zorgvuldig zijn en altijd met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de inwoner’ -mede via dit interview- aan zoveel mogelijk collega’s over willen brengen. Lees hier het hele interview.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Nieuwe escalatieladder woonoverlast

De nieuwe escalatieladder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. “Met een duidelijke opbouw, heldere stappen en relevante jurisprudentie hopen we gemeenten nog meer te ondersteunen bij de inzet van dit instrument,” zegt CCV-adviseur Katja Steverink, die de afgelopen jaren landelijk aanspreekpunt is voor de aanpak van woonoverlast.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Doorontwikkeling PGA Utrecht


De gemeente Utrecht is druk bezig met een doorontwikkeling van de lokale PGA. Eén van de onderwerpen is het op- en afschalen. Want wat zijn de criteria eigenlijk en wat gebeurt er met de rol van de procesregisseur bij opschaling?

Om duidelijkheid te geven over criteria en verantwoordelijkheden bij op- en afschalen heeft Utrecht het AVE-model uitgewerkt (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). Benieuwd? Klik hier om een kijkje te nemen.

Lees artikel