Tips | 22 apr. 2024

VNG webinar Maatschappelijke onrust, ‘Koester de democratie, ze is het waard’

Onze samenleving worstelt met groeiende spanningen op meerdere fronten. In de politiek en het maatschappelijk debat is sprake van polarisatie, die het vertrouwen in overheid, democratie en rechtsstaat onder druk zet. Dit vormt een voedingsbodem voor radicaal gedrag. Over dit onderwerp vindt op 3 juni een webinar plaats.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 apr. 2024

Campagne huurwoningen Meld Misdaad Anoniem verlengd

Vorig jaar ontwikkelde Meld Misdaad Anoniem in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) een campagne tegen misstanden in (sociale) huurwoningen. Er namen toen 45 gemeenten en 30 woningcorporaties aan deel. Vanwege de positieve reacties en resultaten wordt de campagne verlengd en uitgebreid. Wil jouw gemeente deelnemen aan de M-campagne?

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 apr. 2024

Burendagen waardevolle leermomenten

De behoefte om bij elkaar te komen en van elkaar te leren is groot, ook al zijn er lokale verschillen. Zo bleek ook weer tijdens de burendag in Flevoland, waar veel onderwerpen werden besproken en verbindingen werden gemaakt. Zo werd duidelijk dat casusregie lokaal wisselend wordt ingevuld en dat daar niet overal duidelijke afspraken over zijn. En heb je tijdens de netwerkbijaankomst op 4 april de PGA hand-out gemist? Vraag hem dan alsnog aan.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 apr. 2024

Fenomeenanalyse soevereinenbeweging in Nederland 'Met de rug naar de samenleving’ beschikbaar

De grootste urgentie is het beschermen van onze democratische rechtsstaat en het voorkomen dat mensen in kwetsbare posities en hun kinderen de dupe worden. Dat is een belangrijke conclusie uit de fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging. Deze analyse is een coproductie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 apr. 2024

Behoeftepeiling (VNG / Platform sociaal domein): Landelijke intervisiebijeenkomst(en) zorg en veiligheid?

Gemeenten introduceren steeds vaker de functie adviseur/beleidsmedewerker/procesregisseur Zorg en Veiligheid. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals radicalisering, personen met onbegrepen gedrag en maatschappelijke onrust en bepaalde vaardigheden (procesregie voeren) steeds vaker bij de gemeente worden belegd. Voor zorg- en veiligheidsprofessionals is het alleen vaak aftasten hoe zij zich binnen de gemeente kunnen positioneren en manoeuvreren. Vooral binnen kleinere gemeenten is het soms een flinke zoektocht wat je bestaansrecht en meerwaarde is, - en op welke thema’s – en hoe je professionals aan je bindt en commitment krijgt. Om deze reden is het Platform Sociaal Domein/VNG voornemens een landelijke intervisiebijeenkomst te organiseren voor gemeentelijke zorg- en Veiligheidsadviseurs. Heb jij hier behoefte aan?

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 22 apr. 2024

Sterke daling aantal zedendelicten in Midden-Nederland

In het eerste kwartaal van 2024 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negen gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we wederom bij zakkenrollen (+49%). De grootste daling betreft wederom zedendelicten (-23%). 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 apr. 2024

Geüpdatete versie toolkit aanpak illegaal vuurwerk beschikbaar

In 2023 heeft de werkgroep ‘aanpak illegaal vuurwerk‘ een toolkit met handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten. (werkgroep deelnemers: gemeente Amersfoort, De Bilt, Hilversum, Nieuwegein, Urk, politie en OM en Bureau RVS). Na de jaarwisseling is er feedback gevraagd aan de gemeenten in Midden-Nederland. Op basis van de evaluatie en de feedback, is de eerste toolkit nu geüpdatet. De toolkit geeft een op repressief, preventief en communicatief handelingsperspectief.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 apr. 2024

Quickscan koeriersdiensten en ondermijning beschikbaar op kennisplatform ondermijning

Koeriersbedrijven worden in het kader van drugstransport vaak gezien als kwetsbare branche. Goed zicht op de (vermeende) betrokkenheid bij het vervoeren van drugs is er echter niet. Ook ontbreekt een duidelijk beeld van wat precies bedoeld wordt met “de koeriersbranche”. Om die reden heeft het RIEC Midden-Nederland een quickscan uitgevoerd om een aantal zaken nader te bekijken. Deze quickscan is nu beschikbaar op het kennisplatform ondermijning. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 22 apr. 2024

Roadshow online aangejaagde ordeverstoringen 4 juni bij gemeente De Bilt

In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Project Online Content Moderatie (PrOCoM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert Bureau RVS op 4 juni een roadshow over online aangejaagde ordeverstoringen. Tijdens de roadshow presenteren we het nieuwe barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen van het CCV. Wil je meer weten over het barrièremodel?

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 22 apr. 2024

‘Samen doe je meer!’ Terugblik op geslaagd netwerkevent

Op donderdag 4 april vond de gezamenlijke netwerkbijeenkomst met als thema ‘Samen doe je meer’ van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland plaats. In het provinciehuis Utrecht kwamen in de ochtend de in de veiligheidsstrategie geprioriteerde thema’s digitale veiligheid en maatschappelijke onrust aan bod, ’s middags was het de beurt aan georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Meerdere plenaire sprekers en interessante workshops, vormden samen een bomvol programma. Tijdens de ochtend vond er ook een markt plaats, waar de onderdelen/projecten Platform Veilig Ondernemen, Burgernet en PGA-Lab stonden. Belangstellenden konden hier in gesprek gaan over de projecten.

Lees artikel

Tips | 14 mrt. 2024

Kijk en luistertips

Deze maand twee podcasts die het beluisteren meer dan waard zijn. In de Academie Podcast hoor je meer over de werkwijze van de politie in Oost-Nederland om naar slachtsoffers toe te gaan zodat ze aangifte kunnen doen van cybercrime. En in de podcast ‘Tussen kunst en misdaad’ bespreken slachtoffer Naomi en tactisch rechercheur Alex de complexiteit van mensenhandel in Nederland, slachtofferhulp en Naomi’s lange weg naar het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Lees artikel

Tips | 14 mrt. 2024

Kan jij wel een stagiair gebruiken? Stagemarkt Integrale Veiligheidskunde

Op 28 mei organiseert de Hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht een stagemarkt waarbij studenten zich kunnen oriënteren op mogelijke stageplekken. Zoek jij studenten voor invulling van een stageopdracht of een afstudeeropdracht? Meld je dan aan.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 14 mrt. 2024

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%

In de eerste twee maanden van 2024 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij elf gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in deze periode is weer te zien bij zakkenrollen (+82%). Zedendelicten laat met -22% de grootste daling zien.  

Lees artikel

Achtergrondinfo | 14 mrt. 2024

Samenwerking sleutel tot aanpak ondermijning en vastgoed

Op 4 maart vond een goed bezochte netwerkbijeenkomst vastgoed plaats. In de afgelopen drie jaar is veel kennis opgedaan over hoe ondermijning op de meest effectieve manier bestreden kan worden in relatie tot vastgoed. Burgemeester Niek Meijer van Huizen benoemde samenwerking als ‘de sleutel’ in de aanpak. De gemeente Gooise Meren is deze samenwerking bijvoorbeeld aangegaan met woningcorporaties, om zo woon- en adresfraude tegen te gaan. Hoe ze dat willen doen en welke inzichten tijdens de vastgoedbijeenkomst werden gedeeld, lees je in dit artikel. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 14 mrt. 2024

Update PGA-Lab maart: Onderzoek Hogeschool Utrecht antisociaal gedrag 0-15 jarigen uitgelicht

Er zijn zorgen over sommige jongeren, die te jong al delicten plegen. We weten dat antisociaal gedrag de voorloper hiervan is. Inmiddels weten we ook hoe we daar vroegtijdig op in kunnen grijpen. In opdracht van het WODC voerde het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht onderzoek uit. In dit nieuwsartikel lees je een aantal van de belangrijkste conclusies. Ook lees je de ervaringen van PGA-team Almere dat meedoet aan de pilot ervaringsdeskundigheid 23- binnen PGA lokaal en ontdek je de opdrachten waarmee maar liefst 10 studenten binnenkort aan de slag gaan. 

Lees artikel

Beleid en sturing | 14 mrt. 2024

Oproep aan gemeenten: Blijf Burgernet promoten

‘Stap over op de Burgernetapp’. Dat was de kernboodschap in de mail die álle 38 gemeenten in Midden-Nederland in een laatste oproep verzonden naar de Burgernetdeelnemers in de regio. Mooie prestatie! Verwachting is een forse toename aan downloads van de app, waardoor de effectiviteit van Burgernet toeneemt. De oproep was een laatste gerichte oproep omdat deze maand alle persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem en alle communicatie via de Burgernetapp verloopt. Het is daarom belangrijk dat gemeenten Burgernet blijven promoten, samen met de basisteams. Promotiemateriaal is digitaal beschikbaar via het dashboard.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 14 mrt. 2024

Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor aanwijzing toezichthouders

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor de aanwijzing van de in een gemeente werkzame toezichthouders. Bestemmingsplannen zijn van rechtswege overgegaan in het omgevingsplan zodat bijvoorbeeld een controle op een activiteit in een pand niet langer op grond van de Wet algemene bepalingen is, maar op grond van de Omgevingswet. En zo is er meer wet- en regelgeving gewijzigd. Het is dus zaak de aanwijzing voor toezichthouders in de gemeente aan te passen en goed te regelen. Dit om te voorkomen dat toezichthouders controles uitvoeren zonder dat zij hiertoe (nog langer) aangewezen zijn.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 14 mrt. 2024

Save the date: 4 juni roadshow over barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen

Weet jij wat je moet doen als professional bij (dreigende) online aangejaagde ordeverstoringen? De online wereld is heel dichtbij, maar soms ook heel ver weg. Veel partijen in de veiligheidsketen zoeken naar manieren om op te treden tegen strafbare en onrechtmatige online uitingen die een gevaar opleveren voor de openbare orde. Wat kun je als gemeente nu eigenlijk wel en niet? Dit en meer komt aan de orde tijdens de roadshow op 4 juni.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 14 mrt. 2024

Veiligheidsmonitor 2023 gepubliceerd

Vrijdag 1 maart is de Veiligheidsmonitor 2023 gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober 2023 in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal hebben ruim 182.000 respondenten deelgenomen waarvan 25.539 deelnemers (14%) vanuit Midden-Nederland.

Lees artikel