Uitvoering onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen jonge aanwas en drugscriminaliteit voert Straatwaarden verkennend lokaal onderzoek uit. Ook adviseert Straatwaarden vanuit (wetenschappelijke) kennis in aanpakken en interventies. 

Verkennend lokaal onderzoek

Straatwaarden doet verkennend lokaal onderzoek naar verschijningsvormen van drugs, kenmerken van jonge aanwas, doorgroeiers en negatieve rolmodellen, mogelijke rekruteringsprocessen en sociale voedingsbodem in relatie tot (drugs)criminaliteit en veiligheid. Dit onderzoek voeren we uit in opdracht van gemeenten en het is kwalitatief van aard. Aan de hand van inzichten van professionals en andere betrokkenen wordt geprobeerd een beter beeld te krijgen van de problematiek en adviseren we in mogelijk handelingsperspectief, zodat gemeenten meer handvatten hebben om een aanpak in te kunnen richten. Ook is er aandacht en advies voor samenwerking en proces tussen de partners, om de integrale samenwerking te verbeteren. Desgevraagd kunnen we op basis van de opgedane inzichten uit dit ‘Lokaal verkennend onderzoek jonge aanwas’, gemeenten ondersteunen in de uitwerking van een relevante en gerichte aanpak. 

Van onderzoek naar interventies

Eén van de manieren waarop we onze partners ondersteunen is advisering op het gebied van aanpakken en interventies. Hierbij nemen we wetenschappelijke kennis zo veel mogelijk als vertrekpunt. We zijn gedreven en altijd op zoek naar nieuwe kennis. In de afgelopen jaren hebben we geleerd over wat wel en niet werkt in de aanpak en meer zicht gekregen waarop nog (wetenschappelijke) kennis ontbreekt.  

Uitgangspunt is om onze partners te ondersteunen aan de hand van kennis en expertise op het gebied van werkzame elementen voor aanpakken en interventies op het thema jonge aanwas en drugscriminaliteit. Zo wordt beter inzichtelijk in welke mate en op welke wijze een aanpak aansluit op een probleem en doelgroep en welk effect beoogd en verwacht wordt. Ook adviseren we en denken we vanuit kennis mee op het gebied van evalueren, zodat partners meer inzicht krijgen in het proces en (te verwachten) effect van een aanpak of interventie.

(On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit

Van de uitgevoerde lokale onderzoeken tot nu toe is een overkoepelend rapport gemaakt: ‘(On)zichtbare beelden’. Dit rapport bevat een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten, op basis van gesprekken met 205 lokale professionals. Hieruit is meer zicht ontstaan op wat er speelt rond jonge aanwas én wat eraan te doen is. De inzichten en het handelingsperspectief die hieruit voortvloeien kunnen bijdragen aan het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. 

Documenten en links

Datum:

Auteur:

RIEC - Straatwaarde(n)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

62

Download bestand