Definitie jonge aanwas

Bij jonge aanwas gaat het om kinderen en jongeren (t/m 23 jaar) waarbij signalen en/of risicofactoren aanwezig zijn waardoor de kansen om af te glijden in de (drugs)criminaliteit groter zijn, en waar beschermende en/of versterkende factoren minder sterk aanwezig zijn. Deze jongeren hoeven niet per definitie aantoonbare politieregistraties te hebben; het kan ook gaan om jongeren die vanuit kwetsbaarheid en aanwezige criminogene factoren de nieuwe instroom kunnen vormen van de volgende generatie (drugs)criminelen.

Onder ‘signalen en/of risicofactoren van een startende betrokkenheid’ verstaan we:

  • Signalen van professionals;
  • 0 tot maximaal 2 registraties op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
  • Aanwezigheid van risicofactoren en/of een gebrek aan beschermende factoren.

Risicofactoren zijn onder andere schulden, een kwetsbare gezinssituatie (bv. psychische problematiek of opvoedproblemen), een sociale omgeving die crimineel actief is, middelengebruik, schoolverzuim, gedragsproblemen, beïnvloedbaar zijn of zucht naar status en geld.

Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld een positieve identiteit, hoge sociale controle, goede schoolprestatie of opgroeien in een stabiele gezinssituatie.

Uitgangspunt voor de aanpak van jonge aanwas is een preventieve aanpak.

Doelgroep programma Straatwaarden

Onze doelgroep is primair de professional die met de jeugd werkt die in aanraking is gekomen met georganiseerde criminaliteit of daar risico op loopt. Of te wel: jonge aanwas zoals hierboven beschreven. 

 

 

 

 

Documenten en links

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand