Voor professionals

Voor professionals hebben wij verschillende beschikbare interventies. Neem hiervoor contact op met je gemeente of met ons via straatwaarden@riec-mn.nl

•    Handelingskaders (signalenkaart jonge aanwas)
•    Streetstories 
•    Project VOG 

Handelingskader signalenkaart jonge aanwas

Hier vind je een voorbeelddocument voor gemeenten. Gemeenten kunnen hiermee bijvoorbeeld scholen informeren over de aanpak en op welke signalen zij kunnen letten

Streetstories

Streetstories’ - een gesprekstool bestaande uit stelling- en dilemmakaarten- ondersteunt professionals om het gesprek aan te gaan met jongeren over het thema drugs. De gesprekstool is ontwikkeld door een samenwerking tussen Straatwaarden van het RIEC Midden-Nederland, William Schrikker jeugdbescherming & jeugdreclassering en Samen Veilig Midden-Nederland. Genoemde partijen hebben stellingen en dilemma’s geformuleerd, deze in een jongerenpanel getest en op basis van de daaruit voortgekomen feedback doortontwikkeld.

Het doel van ‘Streetstories’ is tweeledig. Enerzijds hebben de stelling -en dilemmakaarten van ‘Streetstories’ als doel om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met jongeren over drugscriminaliteit. Anderzijds geeft het inzicht in de beweegredenen van jongeren om zich wel of niet bezig te houden met drugscriminaliteit. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met straatwaarden@riec-mn.nl

Project VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor een (nieuwe) baan kan het voorkomen dat een VOG nodig is. In sommige branches is dit zelfs wettelijk verplicht. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er strafbare feiten bekend zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG aangevraagd wordt. 

Het niet hebben van een VOG kan in sommige beroepsgroepen en bij bepaalde werkgevers voor jongeren met een justitieel verleden een belemmering vormen bij het vinden van werk. Enerzijds is er sprake van onwetendheid over de mogelijkheden rondom de VOG, is er sprake van beeldvorming die belemmerend werkt en anderzijds vormt de VOG in sommige gevallen ook een daadwerkelijke belemmering bij het kunnen krijgen van bepaalde banen in sommige branches. Er zijn jongeren die – al dan niet terecht – geen VOG aanvragen uit angst voor een afwijzing. Dit maakt dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over een specifieke groep jongeren die geen VOG kan krijgen. Bij de beoordeling houdt Justis rekening met de leeftijd van de aanvrager en geldt voor jongeren in beginsel een terugkijktermijn van twee jaar. Deze termijn is zo kort met het oog op resocialisatie, waar juist bij het bieden van perspectief voor jongeren veel waarde aan wordt gehecht.

De gemeenten Utrecht en Amsterdam, de ministeries van JenV, SZW, Justis, Actiecentrum Veiligheid en Zorg en het programma Straatwaarde(n) onderkennen dat er winst te behalen valt in de communicatie omtrent de VOG. Gezamenlijk hebben we de ambitie om de communicatie te verbeteren door deze beter af te stemmen op de doelgroep, met als doel dat zij minder obstakels ervaren. Door een eerlijke boodschap waarin we perspectief bieden, stimuleren we jongeren eerder om op het juiste pad te blijven. 

Documenten en links

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand