Save the date: 5 jaar PGA in Midden-Nederland; dat gaan we vieren!

- Veiligheid & Zorg -
Dit jaar bestaat de lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) 5 jaar in Midden-Nederland en dat gaan we op allerlei manieren vieren! Lees alvast de save-the-date. In deze nieuwsbrief hebben we verder een aantal interessante webinars uitgezocht, waaronder over zorgfinancieringen en over de straatcultuur. Ook willen we je wijzen op een leuke workshopcarrousel. Daarnaast gaan we kort in op de doordecentralisatie beschermd wonen en de afronding van het bovenregionale project ondersteuning implementatie Wet verplichte GGZ .


Save the date: 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland, dát gaan we vieren!
Dit jaar bestaat de persoonsgerichte aanpak (PGA) 5 jaar in Midden-Nederland en dat gaan we vieren. Want wat hebben we met z’n allen hard gewerkt om de PGA neer te zetten en te blijven ontwikkelen. We willen dit 5-jarig-jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen gedurende het jaar verschillende activiteiten organiseren voor professionals van gemeenten (veiligheids- én sociaal domein) en voor de netwerkpartners. Bij die activiteiten hoort een aantal digitale lunchsessies (webinars). De rest blijft voor nu nog even een verrassing…


Eerste webinar over ZSM is 16 maart
De eerste lunchsessie staat gepland op 16 maart van 12.30-14.00 uur. We trappen af met een webinar over ZSM. We krijgen met regelmaat vragen over ZSM: wat is ZSM precies en hoe wordt er op ZSM gewerkt. Ook in het sociaal domein is ZSM nog (te) weinig bekend. Veelvoorkomende criminaliteit zorgt voor veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. Op ZSM wordt in elke zaak maatwerk geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van de dader, het slachtoffer en de maatschappij. Grootste verschil met de reguliere manier van werken, is dat betrokken ketenpartners bij ZSM parallel naar een zaak kijken in plaats van volgtijdelijk.

Ook krijgen we regelmatig vragen over hoe ZSM zich verhoudt tot de Persoonsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld vragen zoals: hoe weet ZSM of een specifieke verdachte wellicht in de lokale PGA zit, hoe kan ZSM bij de afdoening van een strafbaar feit rekening houden met de PGA-adviezen en contextinformatie en hoe kan ik als pga-expert weten dat mijn PGA-cliënt als verdachte is aangehouden en bij ZSM wordt besproken? In de webinar zullen deskundigen zoveel mogelijk van die vragen wegnemen.

De PGA-experts, procesmanagers en interventiespecialisten van gemeenten, politie en OM zullen binnenkort het hele programma ontvangen. Alvast aanmelden kan via deze link. We zullen hen vragen de uitnodiging door te zetten naar de overige professionals uit hun lokale netwerk voor wie deze webinars ook zinvol zijn.

Afronding bovenregionale project ondersteuning implementatie Wet verplichte GGZ
In de zomer van 2019 hebben de gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, GGD-en en GGZ-instellingen een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend voor bovenregionale samenwerking en afstemming inzake de implementatie Wet verplichte GGZ Midden-Nederland. Deze wet trad per 1 januari 2020 in werking. De aanvraag werd gehonoreerd en het project is eind 2020 afgerond. Er zijn mooie resultaten bereikt, waaronder de regio-overleggen Wet verplichte GGZ die in de verschillende subregio’s staan en goed zijn geborgd. We denken met alle sneeuw en ijs ook nog in het bijzonder terug aan die hele koude gezamenlijke conferentie in de kapel van GGZ-centraal in Amersfoort; om nooit te vergeten hoe we daar allemaal met onze jassen aan zaten, maar hoe goed de stemming was! Leerpunten waren er zeker ook; niets alles liep van een leien dakje. Enkele punten, zoals de samenloop van de Wvggz met de Wet Zorg en Dwang leiden nog tot problemen; deze worden nog aangepakt. Van het project hebben projectleider Bianca den Outer en programmamanager Myriam Kooij een eindverslag opgesteld. Ook heeft de projectleider samen met de gemeenten en de netwerkpartners procesevaluaties gemaakt van de regio-overleggen in de subregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Deze zijn op te vragen bij myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Beschermd wonen vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente
De doordecentralisatie beschermd wonen is een thema waar gemeenten in 2021 volop mee aan de slag moeten. De Taskforce Verbinding Zorg en Veiligheid Midden-Nederland vraagt voor de voorbereiding en subregionale samenwerking jullie warme aandacht; het is nog niet zo eenvoudig als het wellicht lijkt. Op 7 december jl. besloot het Rijk dat er per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie beschermd wonen BW. Ook gaan per 2023 het nieuwe objectief verdeelmodel én het woonplaatsbeginsel beschermd wonen in. Dit betekent dat gemeenten per 1 januari 2023 verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de nieuwe cliënten. Ze worden er ook toe in staat gesteld omdat gemeenten daarvoor ook de middelen ontvangen.

Dit is na te lezen in de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang die de Tweede Kamer ontving van de staatssecretaris van VWS op 18 december 2020. Staatssecretaris Blokhuis zegt verheugd: ‘Met deze beweging kunnen we mensen met een psychische kwetsbaarheid in de toekomst beter ondersteunen in hun woonomgeving. Natuurlijk op een beheerste, zorgvuldige manier. En we ondersteunen gemeenten bij deze beweging waar nodig. Dit is ook in lijn met het breed gesteunde advies van de commissie Dannenberg.’

Webinar Tips
Webinar: Zorgfinanciering uitgelegd voor veiligheidsprofessionals
De VNG organiseert op 15 maart 2021 een webinar waarin zij de organisatie van de verschillende financieringsstromen in de zorg uitgeleggen, specifiek voor veiligheidsprofessionals van gemeenten, waaronder professionals die in de (lokale) PGA werken. Echt de moeite waard om deze ingewikkelde materie beter te gaan begrijpen. De wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet forensische zorg zullen aan bod komen. De uitleg gebeurt aan de hand van bestaande casuïstiek. Voor meer informatie en om je aan te melden, klik hier

Webinar: ‘The impact of global flows of gang cultures on Dutch street culture’
In de vorige nieuwsbrief hebben we al verwezen naar een interessante podcast over drillraps. Nu willen we je wijzen op een webinar over straatcultuur. Dr. Robby Roks van de Erasmus Universiteit Rotterdam neemt je op 10 maart 2021 mee in de wereld van de Nederlandse straatcultuur en de invloed van onder andere buitenlandse (jeugd)bendes. Volg de link om je aan te melden. Meer info informatie over het webinar? Klik hier

Workshopcaroussel ‘Spanning in de samenleving’
Donderdag 11 maart 2021 organiseert de VeiligheidsAlliantie van de regio Rotterdam, een zusterclub van bureau Regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland, weer de halfjaarlijkse workshopcarrousel. Er worden verschillende workshops gegeven, waaronder een interessante workshop over het terugdringen van de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering bij jongeren door de stap van confrontatie naar dialoog te maken. Deze zijn ook toegankelijk voor professionals van gemeenten, politie en OM in Midden-Nederland. Meer informatie en hoe je aan te melden vind je hier

Webinar re-integratie ex-gedetineerden op 2 maart a.s.
De VNG organiseert op dinsdag 2 maart van 15.30-17.00 uur een webinar over re-integratie ex-gedetineerden. De bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke nazorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij het Bestuurlijk Akkoord re-integratie ex-gedetineerden en de wet Straffen en Beschermen. De VNG wil alle betrokkenen informeren over de inhoud en over de laatste ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op de vraag: Wat betekenen het Bestuurlijk Akkoord en de veranderingen in mei door het in werking treden van de Wet Straffen en Beschermen voor mijn werkzaamheden en hoe kan ik daarop aansluiten? Ga naar de website van VNG om je aan te melden. 

Op de VNG website is trouwens al veel informatie over dit onderwerp te vinden: Re-integratie ex-gedetineerden | VNG . Er is ook een zelfscan re-integratie voor gemeenten ontwikkeld: Gebruik de zelfscan re-integratie ex-gedetineerden | VNG. De VNG heeft deze scan samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkingsverbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden en geeft antwoord op vragen over taken van gemeenten, beleidsmatige keuzes en mogelijke versterking van de aanpak. De uitkomst van de scan kan gebruikt worden als gespreksleidraad met collega’s en partners. Naast reflectie biedt het instrument inspiratie: in de scan zijn voorbeelden uit het land opgenomen die van pas kunnen komen bij het versterken van de eigen aanpak.