Radicalisering

Discriminatie, polarisatie en radicalisering nemen in Nederland toe. Alle gemeenten binnen de regio hebben hiermee te maken. Het signaleren en tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van onder andere (gewelddadig) extremisme. Binnen de regio werkt Bureau RVS samen met de partners aan een regio brede en toekomst bestendige dekking van een signalering- en interventiestructuur voor extremistische personen.

 

Documenten en links

Er zijn 13 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

In december 2023 luidde de President van de Hoge Raad de noodklok over een groeiend aantal burgers dat zich soeverein of autonoom verklaart. Negentien verhuisdozen aan brieven met daarin autonoomverklaringen hebben op dat moment hun weg gevonden naar het Korte Voorhout in Den Haag, aldus de President. De brieven zijn evenzovele verklaringen van burgers dat zij eenzijdig alle banden met de Staat verbreken. Het is niet mogelijk zich bij de Staat uit te schrijven. Echter, door een onophoudelijke stroom van papier met daarin onbegrijpelijke, inconsistente en ondeugdelijke argumenten te combineren met het steeds vaker aanhangig maken van uitzichtloze rechtszaken vormen autonomen een groeiend probleem voor het rechtssysteem. Er bestaat daarom alle reden om op de onhoudbaarheid van hun argumentatie in te gaan zoals in andere landen in de literatuur al langer gebeurt.

Datum:

Auteur:

Luuk de Boer

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

16

Download bestand

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) biedt inzicht in de terroristische en gewelddadig extremistische dreiging voor Nederland, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast en de weerbaarheid tegen deze dreiging. Ook worden doorgaans niet-gewelddadige extremistische bewegingen beschouwd wanneer er indicaties zijn dat er terroristisch of anderszins ernstig geweld uit kan voortvloeien. Buitenlandse ontwikkelingen worden meegenomen wanneer ze van invloed zijn op de dreiging in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Met het DTN stelt de NCTV het dreigingsniveau vast, oftewel een inschaling van de algemene terroristische dreiging gedurende een langere termijn.

Datum:

Auteur:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

47

Download bestand

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) biedt inzicht in de terroristische en gewelddadig extremistische dreiging voor Nederland, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast en de weerbaarheid tegen deze dreiging. Ook worden doorgaans niet-gewelddadige extremistische bewegingen beschouwd wanneer er indicaties zijn dat er terroristisch of anderszins ernstig geweld uit kan voortvloeien. Buitenlandse ontwikkelingen worden meegenomen wanneer ze van invloed zijn op de dreiging in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Met het DTN stelt de NCTV het dreigingsniveau vast, oftewel een inschatting van de algemene terroristische dreiging gedurende een langere termijn.

Datum:

Auteur:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

41

Download bestand

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Deze publicatie is bedoeld om inzicht te geven in de dreiging die het anti-institutioneel-extremisme vormt voor de democratische rechtsorde. De analyse is openbaar zodat alle overheidsonderdelen, maar ook media, wetenschap en alle Nederlanders in staat gesteld worden het anti-institutioneel-extremisme te herkennen en tegen te gaan.

Datum:

Auteur:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

Dit is een quick scan over het fenomeen van soevereinen: over de omvang, duiding en kennisbehoefte van gemeenteambtenaren. De quick scan is i.s.m. Bureau RVS verspreid in de regio Midden-Nederland.

Datum:

Auteur:

Vivien Butot en Marius Koelink, Hogeschool Inholland

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat verschillende ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering zijn en wat hierbij de rol is van sociale mediaplatforms, met daarbij specifieke aandacht voor de werking van aanbevelingsalgoritmen. Ook is gekeken naar de rol van de offline context in ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering. Op basis van de bevindingen zijn mogelijke haalbare handelingsperspectieven beschreven voor de overheid om rechtsextremistische radicalisering via online platforms te voorkomen.

Datum:

Auteur:

Textgain & Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

162

Download bestand

Sociale veiligheid is van iedereen. Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale en regionale partners nodig. Deze samenwerking, op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid, helpt voorkomen dat jongeren in de knel komen op school, thuis of in de vrije tijd. Of het nu gaat om criminaliteit, uitsluiting of radicalisering en polarisatie. Het Nederlands Jeugdinstituut schreef hierover een publicatie in opdracht van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid.

Datum:

Auteur:

Deen, C., C. Dopper

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes schetst een actueel beeld van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. Het geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van deze organisaties. De factsheet komt elk kwartaal uit. De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes wordt door de Anne Frank Stichting geschreven in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Dit is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie.

Datum:

Auteur:

Anne Frank Stichting i.o.v. Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

71

Download bestand

De Taliban: ideologie en aantrekkingskracht, over de historische context, de organisaties die actief zijn in Afghanistan en de aantrekkelijkheid daarvan voor foreign fighters

Datum:

Auteur:

Nuance door Training & Advies (NTA)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

35

Download bestand

Het is zaak een vuist te maken tegen de soms sluimerende dreiging die extremisme vormt en te beschermen wat ons lief is. Voor u ligt, namens het Kabinet, de eerste Nationale Extremismestrategie 2024- 2029. Deze strategie legt het verschijnsel extremisme uit en schetst de maatschappelijk opgave waar we voor staan; het geeft kaders waarlangs we onze inzet plegen; en tot slot wordt de huidige inzet geschetst.

Datum:

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

Deze scan is onderdeel van de Toolkit Evidence based werken binnen de aanpak van radicalisering. Deze Toolkit is ontwikkeld door de ESS.

Datum:

Auteur:

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Deze toolkit biedt evidence-based richtlijnen voor beleidsmakers en praktijkmensen, gebaseerd op de expertise van interventieproviders en praktijkmensen in het VK en Nederland die hebben gewerkt met meer dan 250 vrouwen die verbonden waren met islamistisch extremisme.

Datum:

Auteur:

Institute for Strategic Dialogue (ISD)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

Bovenstaand tref je een link aan naar de toolbox polarisatie & radicalisering op de website van de gemeente Utrecht.

Naar website

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert u hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken

Naar website

Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Je kunt bij de JEP Advieslijn terecht met vragen over deze onderwerpen. Zij beantwoorden je vraag of verwijzen je door. Ze werken samen met organisaties die veel kennis hebben op dit gebied.

Naar website

De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Contraterrorisme is een van de drie pijlers van de NCTV, naast cyber security en crisisbeheersing.

Naar website

Nieuws

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Oproep: teken het privacyprotocol PGA voorkoming radicalisering en extremisme

Eind september ontvingen alle gemeenten, politie en OM in Midden-Nederland het privacyprotocol Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme MNL. Het betreft hier een noodzakelijke aanvulling op het bestaande (landelijke) samenwerkingsconvenant en bijbehorende handleiding. Dit privacyprotocol is een laatste actie van de oorspronkelijke bestuurlijke en ambtelijke werkgroep Radicalisering en Extremisme. Met als doel een belangrijke stap in de zorgvuldigheid: meer duidelijkheid over rollen en taken én zorgvuldiger gegevensverwerking via de ICT-systemen van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 23 nov. 2022

Nieuw dreigingsbeeld terrorisme beschikbaar

In deze nieuwsbrief: Sinds begin november is het 57e Dreigingsbeeld terrorisme Nederland (DTN) beschikbaar. Dit gold eerder al voor de Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Lees meer over beide in dit item.

Lees artikel