Online aangejaagde openbare ordeverstoringen

In Nederland zijn online platforms en sociale media niet meer weg te denken bij demonstraties en openbare ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan Project X in Haren, maar ook de rellen in 21 verschillende Nederlandse gemeenten die ontstonden als gevolg van de ingestelde avondklok. De zogenoemde ‘avondklokrellen’ hebben een nieuwe toon gezet in protesterend Nederland. Het invoeren van de avondklok gold voor veel mensen als een legitieme reden om de straat op te gaan en hun (soms als langer opgekropt) ongenoegen en onbehagen te uiten en een politiek statement te maken.

 Bureau RVS verstaat onder ‘online aangejaagde ordeverstoringen’:

Situaties waarin de openbare orde wordt verstoord, omdat personen, al dan niet in groeps- of organisatieverband, bewust en intensief online platforms gebruik(t)en, om mensen te (des)informeren en op te roepen om op een specifiek moment op een bepaalde fysieke plek (offline) te zijn en (al dan niet strafbare) handelingen te verrichten, die mogelijk tot openbare ordeverstoring leiden.

Documenten en links

Er zijn 19 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Dit is een samenvatting van de fenomeenkaart Online aangejaagde ordeverstoringen.

Datum:

Auteur:

Onderzoeksbureau LEV en onderzoeksbureau EMMA

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Fysieke ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Veiligheidsprofessionals en bestuurders zien zich hiermee steeds vaker geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan oproepen tot demonstraties of illegale feesten. Er is nog veel onduidelijk over online aangejaagde openbare ordeverstoringen (hierna: OAOV), zowel over het fenomeen als over een werkende aanpak. Onderzoeksbureau LEV (Marnix Eysink Smeets) en onderzoeksbureau EMMA (Hans Moors en Linda de Veen) voerden in opdracht van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie een onderzoek uit om te komen tot een zogenaamde fenomeenkaart. Doel hiervan is om het fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen zo volledig mogelijk in kaart te brengen en betrouwbaar te documenteren om zo het handelingsperspectief van bestuurders en professionals te verrijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het onderzoek gesubsidieerd.

Datum:

Auteur:

Onderzoeksbureau EMMA en onderzoeksbureau LEV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

28

Download bestand

Dit bestand betreft twee samenvattingen. De eerste is van de kamerbrief over de handreiking, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten met betrekking tot online onderzoek door gemeenten in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De tweede is een samenvatting van de 'Verkenning bevoegdheden politie gegevensvergaring t.b.v. openbare orde en toezeggingen mondelinge vragenuur TOOI'

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat verschillende ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering zijn en wat hierbij de rol is van sociale mediaplatforms, met daarbij specifieke aandacht voor de werking van aanbevelingsalgoritmen. Ook is gekeken naar de rol van de offline context in ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering. Op basis van de bevindingen zijn mogelijke haalbare handelingsperspectieven beschreven voor de overheid om rechtsextremistische radicalisering via online platforms te voorkomen.

Datum:

Auteur:

Textgain & Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

162

Download bestand

Er bestaat bij de gemeente Utrecht behoefte aan inzicht in de achtergronden van de meerdaagse ongeregeldheden van 14 augustus tot en met 18 augustus 2020, op verschillende locaties in de stad, namelijk Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Zuilen en Ondiep. Daartoe is aan de auteurs van dit onderzoek gevraagd om in het bijzonder veldwerk te verrichten onder bewoners en om te kijken naar factoren die de relschoppers hebben gemobiliseerd.

Datum:

Auteur:

LokaleZaken

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

29

Download bestand

In dit onderzoek verkennen de auteurs relaties tussen online conversaties en protesten op straat. Ze onderzoeken of online activiteiten protest op straat beïnvloeden en of er sprake kan zijn van mobilisering van protest door sociale media.

Datum:

Auteur:

Utrecht Data School (UDS)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

50

Download bestand

Dit onderzoek is bedoeld om ervaringen bij gemeenten met online aangejaagde ordeverstoringen in kaart te brengen en daarmee de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen te versterken.

Datum:

Auteur:

NHL Stenden en Noord-Holland Samen Veilig

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

33

Download bestand

Om online onderzoek te doen ter voorkoming of het tegengaan van openbare ordeverstoringen dient de gemeente altijd zorgvuldig te handelen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe komt de gemeente tot haar beslissing? Hoe maakt zij haar overwegingen om online onderzoek te doen inzichtelijk? Welke afwegingen liggen hieraan ten grondslag? En waar krijgen dit soort zaken een plek in de organisatie en werkprocessen? De VNG heeft in samenwerking met regionaal samenwerkingsverband NHVeilig dit protocol ontwikkeld om de implementatie van de handreiking voor gemeenten te vereenvoudigen.

Datum:

Auteur:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Noord-Holland Veilig (NHVeilig)

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

11

Download bestand

Deze handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde openbare orde bevoegdheden in te kunnen zetten, of indien daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare orde verstoring. Als uit het stappenplan blijkt dat online onderzoek mogelijk is wordt vervolgens stilgestaan bij de wijze waarop dit mogelijk is en onder welke omstandigheden, ook wanneer dit betekent dat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Datum:

Auteur:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

25

Download bestand

Dit onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden van burgemeesters om (preventief) online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt raken door wat online gebeurt. De analyse richt zich uitsluitend op de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester.

Datum:

Auteur:

Politie & Wetenschap

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Dit onderzoek betreft een verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de burgemeester om preventief online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt verstoord te raken door wat online gebeurt.

Datum:

Auteur:

W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau en W.Ph. Stol

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

160

Download bestand

Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de handreiking, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten met betrekking tot online onderzoek door gemeenten in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Naar website

Bekijk de tijdlijn die overzicht geeft van de juridische zaken die spelen rond het thema online aangejaagde ordeverstoringen. De gebeurtenissen zijn opgedeeld in vier categorieën: rechtspraak, internationaal, documenten en activiteiten.

Naar website

Een nieuw protocol helpt gemeenten bij het uitvoeren van online onderzoek om de openbare orde en veiligheid te bewaken of te herstellen. Dit protocol is ontwikkeld door de VNG en Noord-Holland Veilig (NHVeilig), met input van een aantal gemeenten.

Naar website