Schakelpunt personen met onbegrepen gedrag en gevaarsrisico

In 2018 is het Schakelpunt Personen met onbegrepen gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland gestart. Het doel van het Schakelpunt is het organiseren van passende, tijdige zorg én het voorkomen en beperken van overlast en gevaar. Het Schakelpunt adviseert professionals binnen het complexe netwerk van (medische) zorg, strafrecht en gemeentelijke hulp- en dienstverlening over de aanpak van complexe problematiek. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen en waarbij het onbegrepen gedrag duidelijk gevaarsrisico oplevert voor hun omgeving. Het betreft complexe problematiek waar betrokken professionals ‘buikpijn’ bij hebben.

Ons werkveld

Het Schakelpunt helpt professionals die werken met personen met onbegrepen gedrag en een gevaarsrisico bij (vastgelopen) complexe casuïstiek. Doelstelling is hierbij om het plaatje van zorg, strafrecht, hulpverlening en financiën rond te krijgen. Het Schakelpunt:

  • ondersteunt, adviseert, bemiddelt en coördineert bij moeilijk plaatsbare personen en stimuleert een warme overdracht tussen zorgpartijen, strafrechtelijke en gemeentelijke partijen. Zo nodig helpt het Schakelpunt bij het (bestuurlijk) opschalen bij onmogelijkheden rond plaatsing en financiering;
  • bouwt uitvoerige kennis, kunde & expertise op van dit complexe veld. Denk aan te bewandelen routes, financiële stromen en bijzondere plaatsingen, belangen en (on)mogelijkheden van netwerkpartners, veranderende wetgeving, trends en ontwikkelingen. Het zet deze lokaal in, zowel in de Zorg- en Veiligheidshuizen als de lokale PGA en vormt binnen die praktijk een expertiseknooppunt voor professionals;
  • bedient en ondersteunt alle betrokken partijen vanuit zorg, gemeenten en strafrecht op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
  • signaleert en analyseert met de procescoördinatoren/regisseurs en managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen regelmatig terugkerende casus- en domeinoverstijgende knelpunten en systeemfouten uit de casuïstiek. Met een advies of lobby escaleert en agendeert het Schakelpunt deze samen met de betrokken netwerkpartners op de juiste tactische en strategische beleids- en beslistafel(s): lokaal, binnen de G4, (sub)regionaal of landelijk.

Vraagbaak: advies, bemiddeling, ‘oliemannetje’

Het Schakelpunt helpt. Spart, verbindt en bemiddelt maar neemt hierbij geen casuïstiek en verantwoordelijkheid over. Het denkt mee in mogelijkheden (juist door onmogelijkheden ook te erkennen), nodigt betrokken partijen uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en het benodigde stapje extra te zetten met respect en kennis voor elkaars taak en rol. Het Schakelpunt vertaalt daar waar gemeentelijke, zorg- en justitiële partners wel met dezelfde woorden spreken, maar niet altijd in dezelfde taal. Het schakelt daarbij goed met de GGZ, Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en overige relevante partners. Gezamenlijke en terugkerende knelpunten worden gesignaleerd en geëscaleerd naar het juiste niveau. Tot slot bundelt en verbindt het Schakelpunt kennis en expertise op dit complexe werkterrein en maakt deze kennis en expertise eenvoudig toegankelijk voor de partners.