Veilig uitgaan

Veilig uitgaan is randvoorwaardelijk voor een leuke avond. Toch zien zowel dorpen als steden zich geconfronteerd met problemen in het uitgaansleven. Deze problemen kennen verschillende uitingsvormen zoals geweld, drugsgebruik, alcoholoverlast, seksuele intimidatie of overlast in z’n algemeen. De beschikbare handhavingscapaciteit en de regionale aantrekkingskracht van een dorp of stad, spelen eveneens een rol. De Veiligheidscoalitie vindt het belangrijk dat iedereen veilig en gezellig uit kan gaan. Hier vind je meer informatie die bijdraagt aan een veilig uitgaansleven.

 

Documenten en links

Nu lachgas in bepaalde verschijningsvormen onder de Warenwet is komen te vallen, is onduidelijk wat het handhavingsregime moet zijn. Om dit te kunnen beoordelen, is een risicobeoordeling nodig. Het RIVM beoordeelt dit in dit stuk uit 2016.

Datum:

Auteur:

RIVM

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wettelijk aan banden leggen van de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik. Ingediend op 3 september 2019.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

De toename van lachgasgebruik leidt tot grote zorgen bij gemeenten, professionals, scholen en ouders. Een preventieve aanpak is wenselijk. Met deze handreiking hoopt het Trimbos Instituut gemeenten in Nederland te helpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik.

Datum:

Auteur:

L. Nijkamp

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

26

Download bestand

In de zomer van 2020 is de nieuwe model-APV aangeboden. In dit model is echter geen specifiek artikel over lachgas opgenomen. De VNG geeft wel nadere toelichting bij model-APV bepalingen waarmee overlast door lachgas kan worden aangepakt.

Datum:

Auteur:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Dit rapport is een weerslag van het risicobeoordelingsproces betreffende lachgas. De risicobeoordeling werd uitgevoerd door de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs. Het proces werd gecoördineerd door het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat het secretariaat voert voor deze Commissie. Het CAM is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Datum:

Auteur:

RIVM

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

66

Download bestand

De toename van lachgasgebruik leidt tot grote zorgen bij gemeenten, professionals, scholen en ouders. Een preventieve aanpak is wenselijk. Met deze handreiking hoopt het Trimbos Instituut gemeenten in Nederland te helpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik. Dit is een update van de versie uit 2019.

Datum:

Auteur:

L. Nijkamp

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

29

Download bestand

In deze factsheet wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderzoeksgegevens en de beschikbare wetenschappelijke kennis over lachgas.

Datum:

Auteur:

Trimbos Instituut

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het bedrijfsproces van lachgas met de daarbij behorende mogelijke risico’s voor ondermijning. Daarnaast is een inschatting gemaakt waar in het proces iets gaat veranderen bij een verbod op lachgas.

Datum:

Auteur:

RIEC Oost-Nederland

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

71

Download bestand

Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze conceptversie handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

: RIEC Oost-Nederland ontwikkelde een barrièremodel om inzichtelijk te maken welke barrières in het bedrijfsproces van lachgas het RIEC-samenwerkingsverband kan opwerpen om de risico’s van ondermijning te beperken c.q. voorkomen, wanneer lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst?”

Datum:

Auteur:

RIEC Oost-Nederland

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Omzetting in VNG model-APV van facultatieve bepaling naar modelbepaling.

Datum:

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen en is een update van de versie uit 2019.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

12

Download bestand