Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer

Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer

- Veiligheid en Zorg - 

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg
In deze editie; Praat mee op maandag 31 januari over de werkwijze tussen de Persoonsgerichte aanpak en ZSM. Ook lees je over ontwikkelingen op het vlak van privacy en gegevensdeling, wijzigingen in de Wet BRP en over maatwerkplannen voor huishoudens met multiproblematiek. Tot slot hebben we weer interessante lees- en luistertips.


Instuif en enquête over samenwerking ZSM en PGA: praat mee op 31 januari!

Herkenbaar? Je vindt het belangrijk dat PGA-info meeweegt bij de strafafdoening. Maar komt de informatie nu wel goed terecht bij ZSM? En hoe haal ik bij ZSM in alle hectiek die contextinfo tevoorschijn? Om hierin verbetering aan te brengen is kortgeleden de werkwijze voor de samenwerking tussen PGA en ZSM geactualiseerd met onder andere een aangepast format en een stroomschema.

Jouw mening en ervaring zijn belangrijk; praat mee!
Na de eerste testfase willen we graag jullie ervaring horen zodat we samen de puntjes op de i kunnen zetten. Daarom nodigen we je uit om op maandag 31 januari (15.30 – 17.00 uur) online mee te praten over de samenwerking in Midden-Nederland. Vul vooraf graag de korte enquête in (duur ongeveer 2 minuten. Ook als je niet deelneemt is jouw input welkom).

Ben je erbij op 31 januari? Meld je dan hier aan.

Nieuw: HUB privacy en gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd. Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten. Met de HUB wil de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid meer overzicht creëren in het versnipperde landschap van documenten over privacy en gegevensdeling.

Op dit moment staan er circa 35 documenten op de HUB, waaronder ook de nieuwe versie van het ‘Handvat gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’, inclusief voorbeelden van DPIA’s.

Wijziging wet BRP en gevolgen voor briefadressen

Met ingang van 1 januari is een wijziging in de Wet basisregistratie personen (BRP) van kracht. Gemeenten zijn nu verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven en geen woonadres hebben, in de BRP in te schrijven op een briefadres.

De wetswijziging daagt gemeenten uit om te kijken naar hun proces rond het (bijvoorbeeld ambtshalve) verstrekken van briefadressen en het voorkomen van dakloosheid. Hoe zit het met de samenwerking tussen de afdelingen Burgerzaken, Werk en inkomen en Wmo? En hoe geeft de gemeente de samenwerking vorm met maatschappelijke partners zoals de daklozenopvang of hulpverlening? Op verzoek van de ministeries van VWS en BZK werkt Divosa aan een handreiking voor gemeenten waarin opties voor deze samenwerkingen zijn uitgewerkt.

Maatwerk voor huishoudens met multiproblematiek

“In Amersfoort leren ze aan deze doorbraaktafel steeds beter sneller om maatwerk te legitimeren. Maar zien ook dat deze vorm van werken om continu leren en ontwikkelen vraagt. Met het organiseren van een tafel zijn gemeenten niet klaar. In Amersfoort reflecteren ze veel op het snijvlak van uitvoering en beleid. Deze partijen komen elkaar tegen aan deze tafel.”

Maatwerkplanzreizen
Dit is een passage uit het onderzoek naar maatwerkplanreizen, in dit geval over de gemeente Amersfoort. In het sociaal domein en in het veiligheidsdomein komen professionals vaak inwoners tegen die kampen met meervoudige problemen. In de persoonsgerichte aanpak, zowel in de lokale PGA als in de Zorg- en Veiligheidshuizen, is dat per definitie het geval. De veiligheid en leefbaarheid in de stad of dorp lijdt daar net zo vaak onder. Aan verschillende casustafels proberen professionals deze problemen – liefst samen met de cliënt - te verminderen. Maatwerk is daarbij regelmatig nodig om een doorbraak te forceren.

Casustafels werken -onder voorwaarden- goed
Onderzoek naar ‘maatwerkplanreizen’ laat zien dat dergelijke casustafels goed kunnen werken, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Professionals aan tafel moeten het mandaat hebben om uitzonderingen te kunnen maken.
  • Ze moeten inhoudelijk gedreven zijn om het perspectief van het gezin centraal te stellen en niet om het systeem te verdedigen.
  • Er moet een leer-infrastructuur opgezet worden om de tafel steeds beter te laten functioneren. Uitvoering, beleid en bestuur moeten continu blijven leren om maatwerk beter en sneller mogelijk te maken.

Meer weten over dit onderzoek naar maatwerkplanreizen en waar het deel van uitmaakt? Lees hier een toelichting of lees verder op de website.

Bijeenkomst ‘BUIT 17 februari: jongeren weerbaar tegen uitbuiting‘  

Criminele uitbuiting is een hot topic. In het kader van de week tegen mensenhandel organiseert Noord-Holland Samen Veilig op 17 februari a.s. een bijeenkomst voor professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein en andere professionals. Het CKM geeft een presentatie, er worden praktijkverhalen gedeeld en de film en het bijbehorende lespakket ‘BUIT: jongeren weerbaar tegen uitbuiting’ worden gepresenteerd. Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden de activiteiten fysiek plaats in Alkmaar of digitaal via een livestream.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan nog tot 10 februari

Kijk- lees én luistertips:
  • De Doorbraakmethode, wat is dat? (website)
    Kan niet’, ‘mag niet’ en ‘zo zijn we dat niet gewend’: Info uit het sociaal domein over de doorbraakmethode en over de ‘giftige cocktails’ van problemen op meerdere leefgebieden die vaak aanleiding zijn tot uithuisplaatsingen