Werkend leren; leren van je successen én je ‘fouten’

Werkend leren; leren van je successen én je ‘fouten’

Werkend leren en de integrale aanpak ondermijning; wat verstaan we eronder en welke uitgangspunten liggen eraan werkend leren ten grondslag? En belangrijker; wat levert het jou op? Om adaptief en flexibel te zijn in de aanpak van ondermijning, is een programmatische aanpak van leren en ontwikkelen nodig. De taskforce GOC heeft dan ook de ambitie om meer kennis op te halen, vast te houden en uit te wisselen, mede vanwege de constatering dat dat nu te weinig gebeurt. Daarnaast heeft niet iedereen hetzelfde beeld over wat samenwerken is en nodigt de manier van samenwerken niet altijd uit tot het goed bespreken van dilemma’s en issues. Iedereen onderkent dat van elkaar leren belangrijk is maar de optimale vorm ontbreekt daarvoor vaak nog. Voorgaande punten komen uit de evaluatie van WagenaarHoes. Om die reden heeft werkend leren een plek gekregen in WPDG 3.0.

Het wiel ís al uitgevonden; misschien niet nog een keer doen? 
Voor de komende jaren zijn twee uitgangspunten voor werkend leren benoemd. De uitgangspunten staan expliciet in deze volgorde; het succes staat en valt en begint dus met houding en gedrag; actief kennis en kunde delen is een logische daaropvolgende stap. 

  • Met houding en gedrag de kwaliteit van de onderlinge samenwerking professionaliseren: Zo zijn we gezamenlijk effectiever in de aanpak van ondermijning. Voor iedereen moet duidelijk zijn wat we verstaan onder integraal samenwerken. Scherp het gesprek met elkaar daarover voeren is noodzakelijk; alleen dan ‘doorleven we de strategie’. Voor de DIS-sen/DTO’s die hiervoor openstaan, organiseren we een dergelijk gesprek. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn dan de onderlinge samenwerking, de cultuur van eenieders organisatie en – waar nodig– professionalisering van de functiegroepen/teams/gremia.  
  • Actief delen en overdragen van kennis en kunde: We hoeven het wiel niet nog een keer uit te vinden; er zijn immers al vele werkprocessen, methodieken e.d. ontwikkeld. Hierbij is wel van belang dat de informatie compact, actueel en vindbaar is op een logische plek.  
    Om dit te realiseren moeten we kennis en kunde actiever delen, willen we vanuit iedere partnerorganisatie trainingen organiseren en een basisprogramma ondermijning voor iedere medewerker intern/extern opstellen.  

Leren van successen én mislukkingen
De ambitie voor de komende jaren is om met elkaar succesvol invulling te geven aan de het actieplan. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat alle partners, op alle niveaus, weten wat we in gezamenlijkheid nastreven. Weet iedere partner welke rol hij heeft te vervullen en willen we dit ook echt bereiken met elkaar? Alleen met dit als grondhouding halen we meer effectiviteit uit het leren via collega’s, sociale netwerken, samenwerkingsgremia, beschikbare kennis en methodieken in het werk zelf. We leren van successen maar ook van onze mislukkingen in de aanpak.  Het actieplan WPDG 3.0 met bijbehorende uitvoeringsplannen en de nieuwe regionale veiligheidsstrategie vormen de uitgangspunten. Inmiddels is er veel om van elkaar te leren op de inhoud en de aanpak. Het gaat vooral om het structureel inbedden van leren van elkaar in onze werkwijze. Dat pakken we op. We maken leerdossiers op de thema’s, sluiten aan bij landelijke netwerken en evalueren casuïstiek op basis van tevoren afgesproken indicatoren, Kortom: we ruimen tijd in om te leren en te ontwikkelen. Het doel is een effectievere integrale aanpak van ondermijning waar de samenleving baat bij heeft.   

Inzet gevraagd van alle partners
Werkend leren is van ons allemaal. Een manier van ‘doen’ waarbij alle partners en RIEC-medewerkers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat we veel zinvolle kennis opdoen, graag van elkaar willen leren, maar te weinig tijd nemen voor het actief uitwisselen, is expliciete programmatische aanpak van het thema werkend leren om zo alle onderdelen vanuit WPDG 3.0 meer te verbinden en (nog) meer uit te wisselen. 

Even praktisch; wat gaan we dan doen? En wat hebben we al gedaan?
Voor uitgangspunt kennis en kunde gelden vier woorden: informatie is vindbaar, deelbaar, bruikbaar en eenduidig. Dat betekent onder andere dat we gaan ordenen en beschikbaar stellen wat er is aan documentatie en trainingen en een basis (inwerk)programma opstellen voor (nieuwe) medewerkers. Voor uitgangspunt houding en gedrag is ‘doorleven van de strategie’ leidend. Dat willen we bereiken door in de verschillende teams en overleggremia het ‘scherpe’ gesprek te voeren en functiegroepen te professionaliseren. Zaken die inmiddels gerealiseerd zijn, is de ontwikkeling van de workshops ‘hoe werkt de gemeente/Belastingdienst en politie, een training voor gemeentesecretarissen, er zijn al diverse ‘goede gesprekken’ gevoerd (o.a. met de RIS- en DIS-voorzitters) en er zijn afspraken gemaakt  over de samenwerking op de districtelijke en regionale thema’s. 

Data workshops en meer informatie
Naast bovengenoemde activiteiten, is er inmiddels nog veel meer gerealiseerd. Ben je nieuwsgierig wat? Check dan vooral het aanbod van trainingen op de Veiligheidscoalitiesite en de documenten in de apothekerskast. Op onderstaande data vinden de volgende workshops plaats:

  • 5 oktober: Hoe werkt de Belastingdienst
  • 23 november: Hoe werkt de politie
  • 7 december: Hoe werkt het RIEC
  • 12 december: Hoe werkt de Gemeente

Wil je weten hoe werkend leren van toepassing is op jouw functie? Neem dan contact op met Miriam Knepper of Susan Verhulsdonk. Ze vertellen je er graag alles over.