Ondermijningsbeelden maken plaats voor maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping

Ondermijningsbeelden maken plaats voor maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping

Een sterke behoefte aan maatwerk, actiegerichte beelden, verdieping en hier in gezamenlijkheid aan werken. Deze behoeftes, welke het RIEC Midden-Nederland opgehaald heeft uit gesprekken binnen het samenwerkingsverband, zijn aanleiding geweest om een nieuwe, heldere koers te formuleren. Deze koers geeft aan hoe we vanuit het RIEC, voor en met de partners, de komende jaren willen werken aan een integrale informatiepositie op GOC.

Behoefte aan volgende een stap
De gesprekken dienden onder andere om duidelijk te krijgen waar de behoefte ligt. En de conclusie daarvan is: we gaan iets anders doen! De ondermijningsbeelden waren sinds de start in 2016 bedoeld om het bewustzijn over (de verschillende verschijningsvormen van) ondermijning te vergroten en tegelijk handelingsperspectief te bieden. Uit de gesprekken bleek echter dat dit de huidige behoefte niet meer volledig dekt. Om aan aanvullende behoeftes te kunnen voldoen -maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping- zet Informatiewerk nu een nieuwe koers in. Deze koers – bestaande uit drie pijlers- geeft richting hoe we met vragen om nieuwe beelden kunnen omgaan.   


Wat houden de drie pijlers in?
Het begint met een constatering: we denken dat er buiten ‘iets’ aan de hand is. Bijvoorbeeld: we denken dat er in ons district een opvallende stijging is van het aantal koerierdiensten. Dit leidt tot een vraag die het RIEC bereikt (zien we een trend dat de branche misbruikt wordt voor het plegen van criminele ondermijnende activiteiten?), die we vervolgens met elkaar aanscherpen:

  1. Is er een gezamenlijke informatiebehoefte?
  2. Is er actiebereidheid of commitment voor opvolging?
  3. Welke juridische basis vanuit de werkprocessen is van belang om de vraag te kunnen beantwoorden
  4. Willen en kunnen we (denk aan capaciteit en beschikbare informatie) samen aan de slag om de vraag te beantwoorden?

Op basis van die verkenning kunnen we kijken of er inderdaad een informatiebehoefte is en vervolgens bepalen met welke pijler we deze vraag het beste kunnen oppakken. Om bij het voorbeeld van de koerierdiensten te blijven:

  1. We kunnen snel antwoord geven door te benutten wat we al hebben aan data (in online gegevensdashboards) en kennis (bijvoorbeeld uit literatuur en op het Kennisplatform ondermijning). Zien we de stijging terug in de KVK? Is dit op bepaalde plekken meer dan andere plekken? Kunnen we dit met beschikbare kennis verklaren? Zo inspireren we elkaar om steeds betere vragen te stellen.
  2. Door met elkaar te verdiepen. In het voorbeeld zal dit waarschijnlijk volgen op een quickscan en als er al basiskennis aanwezig is. Bijvoorbeeld als er indicaties zijn dat koerierdiensten misbruikt worden voor drugshandel binnen een basisteam: op welke manier wordt deze branche misbruikt en waar zitten aangrijpingspunten om hiertegen op te treden? We pakken deze vraag samen op als er integrale behoefte bestaat om opvolging te geven aan de uitkomsten, en het integraal verdiepende onderzoek binnen de capaciteit van het RIEC en de partners mogelijk is.
  3. Soms is de behoefte (nog) niet integraal, maar komt de vraag vanuit een gemeente. We willen gemeenten in onze regio gericht ondersteunen om hun eigen informatiebronnen beter te benutten of gebruik te maken van beschikbare gegevens. Om bij ons voorbeeld te blijven: misschien wil een gemeente in het district wel – beargumenteerd - hun bestemmingsplan wijzigen om verdere stijging van het aantal koerierdiensten te beperken, of hun toezicht- en handhavingscapaciteit gerichter inzetten.


De bedoeling is dat de verschillende werkzaamheden onder de pijlers elkaar versterken en zorgen dat onze regionale informatiepositie steeds groter wordt. Onderstaande afbeelding geeft op hoofdlijnen de koers en de verschillende pijlers weer.Hoe verhoudt de nieuwe koers zich tot het nieuwe actieplan?
Met deze koers doen we een voorstel hoe we in ‘Wie praat die gaat (3.0)’ willen samenwerken wat betreft de I (en deels E) van het RIEC. Dit jaar doen we de eerste ervaringen op. Om vast ‘warm te lopen’ willen we een quickscan doen op een mogelijk nieuw thema, de transportbranche. Hoe ziet deze trend er in ons werkgebied uit en waar zitten aangrijpingspunten om buiten verandering te brengen? Daarnaast zijn we bezig om een jaarlijkse brede quickscan ondermijning te ontwikkelen voor alle gemeenten (als alternatief voor het maken van de oude ondermijningsbeelden). Met de gedachte dat dit een bijdrage levert als we gesprekken voeren over de focus in het komende actieplan.


Hoe gaan we hiermee aan de slag?
Dit jaar doen we de eerste ervaringen op met de quickscans en integraal verdiepende onderzoeken en gaan we gerichter kijken hoe we gemeenten kunnen ondersteunen bij hun informatieorganisatie. Op basis daarvan gaan we het proces ook weer verfijnen. Heb je na het lezen een vraag? Neem dan contact op met je informatiecoördinator in het district, of vanuit de regio met Hannah Graaf (coördinator onderzoek). Vanuit het team informatiewerk bij het RIEC kunnen we dan de vraag verder (helpen) verkennen en kijken of er een informatieproduct of informatieondersteuning wenselijk is.


Meer weten?

Wil je meer horen over de nieuwe koers? Neem dan contact op met Hannah Graaf (h.graaf@riec-mn.nl).