Projectleider effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven zorg en veiligheid - 18 maanden

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de aanpak van personen met problematiek op het snijvlak van zorg en Justitie. Sinds 2018 kent het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht een specifiek casusoverleg gericht op deze doelgroep. Daarin wordt met Zorgpartners, Justitiepartners en gemeenten gezocht naar een passende aanpak gericht op goede zorg voor deze doelgroep met gerichte aandacht voor maatschappelijke veiligheid. Maar ook in de lokale persoons-gerichte aanpak (Lokale PGA) en in de wijkgerichte aanpakken (GGZ in de wijk) komt deze doelgroep vaak in beeld. Bovendien zijn er landelijk veel initiatieven die regionaal worden uitgewerkt zoals de invoering van de Ketenveldnorm en experimenten met bestuurlijk toezicht

 

Doel van het project
Doel is het verbinden van en de (gedeelde) regie nemen over de verschillende initiatieven en pilots tot één samenhangende aanpak onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Concreet betekent het dat er na 18 maanden een bestuurlijke en uitvoeringsstructuur onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis staat waar alle relevante partijen zich aan hebben gecommitteerd en waar voor elke persoon op het snijvlak van zorg en justitie:

 • Duidelijk is bij wie de (eventueel gedeelde) regie ligt op het uitvoeringstraject;
 • een gedeelde risicotaxatie is die bij alle betrokken partijen bekend is;
 • een bejegeningsprofiel is dat als handvat kan dienen voor de juiste (ambulante) zorg en begeleiding (bij voorkeur opgesteld in samenspraak met betrokken cliënt);
 • één partij is benoemd die over all verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg en begeleiding (levensloopbegeleiding);
 • continuïteit van zorg in samenhang met de ketenveldnorm, ook voor de personen die buiten de ketenveldnorm vallen;
 • zicht op de mogelijkheden van Bestuurlijk toezicht als effectieve methodiek.

Taken projectleider
In het kader van inbedding, borging en verbinding is subsidie aangevraagd verkregen om voor de duur van 18 maanden een projectleider (32-36 uur, in overleg) aan te stellen die:

Voortbouwend op de huidige structuur van het Zorg en Veiligheidshuis:

 • Bestuurlijke en uitvoeringsregie realiseert;
 • een regulier een structureel ingebed en breed gedragen casusoverleg (door)ontwikkelt voor deze specifieke doelgroep waarbij definitieve afschaling niet aan de orde is en flexibel en blijvend moet worden meebewogen met de dynamiek van de doelgroep: continuïteit van zorg;
 • ‘de levensloopteams Ketenveldnormaanpak’ verbindt met de infrastructuur van het Zorg- en Veiligheidshuis;
 • daarbij expliciet en duurzaam de (forensische) GGZ, de Reclasseringsorganisaties, de instellingen beschermd en begeleid wonen en gemeentelijke inzet (o.a. buurtteams, GGZ in de wijk maar ook dienst werk & inkomen, initiatieven tot gepaste dagbesteding en schuldhulpverlening aanhaakt;
 • daarbij ook de zorgverzekeraars en de patiëntenorganisaties verbindt;
 • een model ontwikkelt waarin bij elke overgang (bijv. van klinisch naar ambulant) per casus een risicoprofiel wordt opgemaakt én een bejegeningsprofiel;
 • in de lopende casuïstiek analyseert welke problemen stelselmatig terugkeren en voorstellen doet voor alternatieve zorg/interventies (bijvoorbeeld nieuw zorg- en woonaanbod in de vorm van langdurig verblijf voor personen met psychiatrische problematiek gekoppeld aan ernstige gedragsproblematiek waar geen behandelperspectief meer aan de orde is of intensieve ambulante begeleiding meebewegend met de cliënt;
 • onderzoekt in hoeverre bestuurlijk toezicht een middel kan zijn dat daarbij kan worden ingezet;
 • adviseert en initieert tot het organiseren van bestuurlijke tafel die actief betrokkene is bij de problematiek en die gevoed kan worden vanuit de uitvoeringspraktijk. De bestaande Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (waarin zowel de verschillende gemeentelijke domeinen als justitiepartners en Zorgpartners in vertegenwoordigd is) kan hiervoor worden benut;
 • een blijvend en structureel samenwerkingsoverleg organiseert tussen (forensische) GGZ, instellingen beschermd en begeleid wonen, reclassering, politie en justitie, gemeenten en waar nodig zorgverzekeraars en cliëntorganisatie binnen de huidige structuur van het zorg- en Veiligheidshuis;
 • de opbrengst wordt daarmee met name gezocht in een verbetering van de verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven en niet in de ontwikkeling van een nieuw model.

Organisatorisch kader
De aanpak wordt bestuurlijk en operationeel ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht waarin zorgpartners, justitiële partners en gemeentelijk partners samenwerken aan complexe casuïstiek.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht kent naast de operationele samenwerking een Partneroverleg waarin tactisch leidinggevenden van de betrokkene organisaties en gemeentelijke vertegenwoordigers afstemmen en Stuurgroep waarin burgemeesters, wethouders en bestuurders van Zorg-en Justitiepartners vertegenwoordigd zijn.
De Projectleider zal ook in deze gremia rapporteren over de voortgang van het project.

Functie-eisen
De projectleider dient te beschikken over:

 • kennis van het werkveld van zorg en veiligheid (gemeentelijk netwerk/ GGZ netwerk/ ambulant zorg- en woonaanbod en veiligheidsnetwerken; politie en justitiële organisaties;
 • inzicht in wet- en regelgeving in netwerk zorg en veiligheid;
 • kennis van landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid;
 • resultaatgerichte houding; het binnen de projectduur kunnen realiseren van projectdoelstellingen;
 • vermogen om over de voortgang van het project op heldere wijze te kunnen rapporteren en presenteren;
 • affiniteit met de doelgroep en het vermogen de doelgroep/ doelgroep-vertegenwoordigers waar mogelijk ook te betrekken bij de projectuitvoering;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Inschaling
De functie van projectleider zal worden ingeschaald op schaal 12 van de gemeentelijke functieschalen. Het gaat om een dienstverband van 32-36 uur (in overleg).

Reageren
Bij interesse voor deze functie kun je voor 01 maart 2021 schriftelijke reageren naar: k.van.duijvenbooden@utrecht.nl
Het is de bedoeling zo snel mogelijk in 2021 te starten. De functie kan worden ingevuld op detacheringsbasis.