Schakelpunt personen met verward gedrag en veiligheidsrisico

Belangrijkste functies Schakelpunt

  1. Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
  2. Bevorderen van warme overdrachten tussen GGZ c.q. strafrechtelijke instellingen en ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en v.v.;
  3. Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.

Vraagbaak: advies, bemiddeling, ‘oliemannetje’
Het Schakelpunt helpt. Ze spart, verbindt en bemiddelt. Het Schakelpunt neemt daarbij geen casuïstiek en verantwoordelijkheid over. Ze denkt mee in mogelijkheden (juist door onmogelijkheden ook te erkennen), nodigt betrokken partijen uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en het benodigde stapje extra te zetten met respect en kennis voor elkaars taak en rol. Het Schakelpunt vertaalt daar waar gemeentelijke, zorg- en justitiële partners wel met dezelfde woorden spreken, maar niet altijd in dezelfde taal. Ze schakelt daarbij goed met de GGZ, Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en álle relevante partners in de diverse regio’s. Gezamenlijke en steeds terugkerende knelpunten worden gesignaleerd en geëscaleerd naar het juiste niveau.

Expertiserol
Het Schakelpunt bundelt en verbindt kennis op dit complexe werkterrein. Ze wil de opgebouwde kennis en expertise gemakkelijk toegankelijk maken voor de partners en maakt daarbij gebruik van bijv. themabijeenkomsten, apothekerskast van Bureau RVS/ veiligheidscoalitie, Twitter en/of LinkedIn. Dit in aanvulling op informatie van het landelijke Schakelteam.

De pilot ‘Schakelpunt Personen met Verward gedrag en Gevaarsrisico in Midden-Nederland’ is op 1 juli 2018 (door)gestart voor de duur van 20 maanden. Vanuit de Taskforce Persoonsgerichte aanpak (PGA) is in 2017 breed het draagvlak en de behoefte aan zo’n Schakelpunt gepeild. Die bleek groot te zijn bij alle betrokken ketenpartners: gemeenten, zorgpartners, veiligheidspartners, ervaringsdeskundigen en familie- en cliëntenraden. In maart 2018 is de subsidie toegekend voor de doorontwikkeling.

Deze pilot wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.