Structurele financiering voor Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

De komende 4 jaar ontvangt het PVO Midden-Nederland een structurele financiering van 800.000 euro per jaar, beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot en met 2021 hadden de meeste PVO's in Nederland geen meerjarig gegarandeerde middelen. Dat gold ook voor het PVO Midden-Nederland. Hierdoor was het lastig om een duurzame, inhoudelijke lijn en samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen. Met de structurele financiering voor de komende vier jaar komt hier dus verandering in.

Belangrijke oproep aan PGA-experts en procesregisseurs

In deze nieuwsbrief meer informatie over het nieuwe reglement problematische jeugdgroepen. Ook doen we een oproep aan PGA-experts en procesregisseurs over de samenwerking tussen PGA en ZSM-partners en kan je je aanmelden voor bijeenkomsten over de PGA rondom voetbalgeweld.

PGA-Lab van start!

Met de toekenning van een subsidie van ZonMw heeft de regio Midden-Nederland het vertrouwen gekregen om de komende drie jaar te bouwen aan een lerend netwerk met alle betrokken zorg- en veiligheidsprofessionals. Dit is natuurlijk een prachtige erkenning van al het goeds wat we met elkaar al hebben bereikt rond de (lokale) PGA. Onder de naam PGA-lab gaan we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezamenlijk ontwikkelen. Kleinschalig (lokaal) en regionaal. 

Team Operationele Versterking traint Bestuurlijk Interventieteam Gooi en Vechtstreek

Op dinsdag 30 augustus verzorgde het Team Operationele Versterking van het RIEC een training voor het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi & Vechtstreek. Tijdens de training kwamen onderwerpen als kennis over controles op bedrijventerreinen, algemene gesprekstechnieken en vooral het daadwerkelijk (in een oefensetting) uitvoeren van integrale controles aan bod. De deelnemers van het Bestuurlijk Interventieteam konden zo in een veilige omgeving oefenen en samenwerken. 

Lichte stijging totaal geregistreerde criminaliteit

Iedere maand geven we een (algemene) update van de belangrijkste ontwikkelingen in de veiligheids- en criminaliteitscijfers. Deze maand: een forse stijging van het aantal zakkenrolincidenten en de jongerenoverlast is terug op het niveau voor corona.   

Komende maand geen nieuwsbrief

Wet zorg en dwang: Vergoeding IBS voor mensen met een verstandelijke handicap zonder Wlz-indicatie vanuit de zorgverzekeringswet

Burgemeester Dijksma van Utrecht deed in maart van dit jaar een prangende oproep aan minister Helder van VWS om met een oplossing te komen voor mensen met een verstandelijke handicap die in crisis gedwongen zorg nodig hebben maar nog niet beschikken over een Wlz-indicatie.

Begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Een onderzoek naar de rol van voetbalverenigingen als voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Uitgevoerd door Jelle van Middelaar, stagiair bij DTO Gooi & Vecht en Straatwaarde(n). Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanpak voor sportverenigingen.

Week 41 - Week van de Veiligheid

Van 10 t/m 14 oktober is er weer de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week wordt er van alles georganiseerd rondom veiligheid. Ook vanuit de Veiligheidscoalitie worden er verschillende activiteiten, middelen en materialen aangeboden.

OM geeft een kijkje in de keuken

In mei en juni heeft het parket Midden-Nederland twee bijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters en hun adviseurs. Door middel van presentaties vanuit verschillende afdelingen kregen ze een kijkje in de keuken van het OM. Naast een algemene uitleg over de inrichting van het OM en het parket Midden-Nederland, werd aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop zaken bij het OM binnenkomen. Ook kwamen de werkwijze van ZSM en een aantal belangrijke neventaken van het OM aan bod, onder andere door presentaties van het team Bewaken en Beveiligen en het team Verplichte Zorg.