Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft in het kader van het Kennisprogramma Bevolkingszorg onderzocht wat dit soort lokale mini-crises van een gemeentelijke organisatie vergen. Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is de publicatie ‘Moet dat nou zo?!' geschreven  over communicatie in tijden van onbehagen. Ook DenkWerk heeft hierover een rapport uitgebracht: 'Onrust in voorspoed'.

Bureau RVS brengt binnenkort een nieuwe versie van de 'Handreiking aanpak maatschappelijke onrust in Midden-Nederland' uit (opgesteld in samenwerking met diverse partners).

Lees meer

Helpende handen bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme

Op maandag 26 augustus is de nieuwe medewerkerspool van de Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland gestart. Deze medewerkerspool bestaat uit drie voorzitters en drie ondersteuners. Het aankomend pilotjaar vormen zij een team dat de partners ondersteunt bij het casusoverleg radicalisering en extremisme. Daarnaast investeren zij in expertise en netwerk. Gemeenten blijven regiehouder en verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering.

Met deze nieuwe samenwerking investeren politie, gemeenten en OM in een eenduidige signalerings- en interventiestructuur zoals afgesproken in de Actieagenda 2018. Het aankomend jaar staat experimenteren en leren binnen deze nieuwe werkwijze centraal. Over een half jaar wordt de voortgang binnen de AVO en DVC ronde besproken.

Lees meer

Nieuwe districtelijke contactpersonen van Bureau RVS

Vanwege personele veranderingen binnen Bureau RVS is er met ingang van september een nieuwe indeling van de contactpersonen voor de districten. De contactpersonen zijn Chantal de Vries (Flevoland), Lena van der Leije (Gooi en Vechtstreek), Martijn Simons (West-Utrecht), Linde van der Meer (Oost-Utrecht) en Myriam Kooij (Utrecht-stad). Klik door voor de contactgegevens.

 

Lees meer

Wat-kan-wél-festival Dwang & Drang wordt verplaatst

Wil jij je handelingsperspectief vergroten en ontdekken wat er allemaal wél mogelijk is bij complexe PGA-casuïstiek? Dat was de bedoeling op 19 september. We hebben met een beetje pijn in het hart besloten dit festival te verzetten. De aanmeldingen zijn namelijk echt overweldigend, nu al ruim 150 mensen willen deelnemen. Om nu niet de helft van deze mensen teleur te stellen, zien we ons genoodzaakt de locatie en het programma hierop aan te passen. Zo geven we meer belangstellenden de kans om te komen en plezier te hebben van het programma. We willen het goed doen. Om in termen van de uitnodiging te blijven: wat in het vaatje zit, verzuurt niet! We gaan op zoek naar een nieuwe meer geschikte locatie en laten jou de nieuwe datum en plek zo snel mogelijk weten. We hopen dat we je op een later moment alsnog te mogen ontmoeten voor deze mooie bijeenkomst. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Lees meer

Agenda

- Q College Coke & Jonge Aanwas: 30 september, Utrecht
- Week van de Veiligheid: 7 t/m 13 oktober
- Bestuursconferentie: 18 november, Hilversum
- Festival Dwang en Drang: wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt

Lees meer

Eerste TV item voor het programma Straatwaarde(n)

RTL nieuws heeft een nieuwsreportage uitgezonden over het programma Straatwaarde(n). Buiten toelichting op de geplande aanpak van de cocaïne-problematiek in Midden-Nederland heeft RTL komt een moeder aan het woord laten die twee jaar geleden haar zoon heeft verloren. Hij was jaren actief in de lokale drugshandel in de omgeving Hoevelaken/Bunschoten/Amersfoort, stond onder invloed van een lokale ‘buurtprins’, kon er ondanks verwoede pogingen niet uitstappen en heeft in 2017 zelfmoord gepleegd. Deze moeder wil andere moeders weerbaarder maken en een ander perspectief bieden. Het verhaal van deze moeder lees je hier. Ook heeft RTL een achtergrond artikel geschreven over jonge aanwas. Benieuwd naar dit artikel? Lees het hier.

 

Lees meer

Het programma Straatwaarde (n)

Straatwaarde(n) luidt de naam van het programma dat de regio Midden-Nederland gaat uitvoeren op het thema cocaïne in relatie tot de aanwas van jeugd in de handel ervan. Straatwaarde(n): de straatwaarde van de drugs is zo hoog, dat hier lucratieve verdienmodellen achter zitten die jonge volwassenen moeilijk kunnen weerstaan. Daarnaast lijken de inwoners van de regio de productie, de handel en het gebruik van drugs – en zelfs het buitensporige geweld – normaal te vinden. Niemand slaat echt alarm. Wat is er aan de hand? Ligt dit aan de normvervaging, aan de straatwaarden?

Lees meer

Factsheet stand van zaken Ondermijningswetgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzichtelijke factsheet opgesteld, over de stand van zaken van de Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019. Interessant voor professionals om kennis van te nemen!

Het overzicht zal periodiek worden uitgegeven. Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Sterre Boom van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  s.m.boom@minjenv.nl.

Lees meer

De essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur, mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hoe de overheid het beste om kan gaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is. Aan 18 toonaangevende experts is verzocht hun licht over dit vraagstuk laten schijnen. Klik hier voor meer informatie en om de essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging te downloaden.

Lees meer

Afscheid Team Versnellen en Raken: "Bedankt partners!"

Ruim twee jaar geleden is de pilot met Team Versnellen en Raken gestart: Een integraal team, om de partners te versterken in de aanpak van ondermijning. Na een positieve evaluatie is het team per 1 juni j.l. gestopt. Niet om te verdwijnen, maar om op te gaan in het Actieplan Ondermijning met de districtelijke en regionale teams ondermijning (DTO’s en RTO).

Lees meer