Samen effectief tegen radicalisering en extremisme

In Midden-Nederland staan we gezamenlijk voor een effectieve signalering en aanpak van radicalisering en extremisme. Daarom start in september 2019 een regionale pilot waarbij de gemeentelijke casusoverleggen worden gefaciliteerd door een vaste pool van medewerkers van de drie Veiligheidshuizen. Alle 39 gemeenten (!) het Openbaar Ministerie, politie en de RvdKb (Raad voor de Kinderbescherming) en Reclassering doen mee met deze pilot. Deze samenwerking maakt het mogelijk om lokaal casuïstiek te bespreken en daarnaast bovenlokale ontwikkelingen te signaleren. Hiermee wordt geanticipeerd op veranderende problematiek en toekomstige ontwikkelingen, zoals bijv. links- en rechts extremisme. Een mooi staaltje van eendrachtige samenwerking waar we als partners in Midden-Nederland trots op mogen zijn!

Lees meer

Vooraankondiging: bijeenkomst Jaarwisseling in Hilversum

Op 5 september organiseren we een regionale bijeenkomst over de jaarwisseling. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Hilversum, met aansluitend een borrel. Deze bijeenkomst is interessant voor alle veiligheidsprofessionals en communicatieadviseurs van gemeenten en politie. Van harte welkom! Wil je erbij zijn? Klik hier om je aan te melden.

 

 

Lees meer

19 september: Masterclass/netwerkbijeenkomst Drang en Dwang

Op donderdag 19 september organiseert de Taskforce Verbinding Veiligheid en zorg de Masterclass/netwerkbijeenkomst over Drang en Dwang. Daar gaan we in op dwang- en dranginterventies vanuit de 4 kaders: vrijwillig, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk. PGA-experts van gemeenten, politie, OM, sociaal (wijk)teams, GGz, verslavingszorg, bemoeizorg en overige zorg- en welzijnspartners, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, woningcorporaties, werk & inkomen, sociale dienst, leerplicht, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en jeugdwerk zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De Masterclass is van 11.30-16.30 uur incl. lunch. Noteer hem vast!

Voor ideeën, suggesties of wensen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met myriam.kooij@rvs-mn.nl. Zeker ook als jij of een collega op dit onderwerp iets bijzonders te melden hebt. Meer info volgt, houd de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Lees meer

Justitieel Netwerk: bespreken impact van de Wet verplichte GGZ

Het Justitieel Netwerk – het bestuurlijk overleg van de strafrechtketenpartners - van juni stond voor een groot deel in het teken van Veiligheid en Zorg en de Wet verplichte GGZ. De justitiële partners hebben met enige regelmaat te maken met cliënten op wie deze wet van toepassing is. Vaak gaat het hierbij om een groep met een hoog gevaarrisico. De groep kan gevaarlijk zijn voor zichzelf, voor anderen, maar ook voor professionals. De toelichting is deels verzorgd door Inforsa/Arkin, die zowel zorgtaken als justitiële taken (reclassering) in de organisatie heeft. Ook op gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en NIFP heeft de nieuwe wet veel impact: voor professionals en ook de ICT.

Lees meer

"Eenheidsworst staat haaks op een goede lokale aansluiting"

Het Veiligheidshuis in Flevoland laat sommige taken los en heeft tezelfdertijd haar takenpakket verbreed. De VNG interviewde Maria Kooijman, manager van het Veiligheidshuis Flevoland in het kader van de reeks interviews over Zorg en Veiligheid. Lees het interview op de site van de VNG.

Lees meer

Subsidies beschikbaar voor aanpak huiselijk geweld

De projectenpool ‘Van denken naar doen’ is sinds 20 mei j.l. gestart. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Met andere woorden: van denken naar doen. Het doel is om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

Het gaat om aanvragen voor een bedrag vanaf € 25.000 tot € 100.000. Er zit weinig bureaucratie omheen, dus grijp je kans! Zie verder: de site van de VNG.

Lees meer

Praktische ondersteuning bij nieuwe Wet verplichte GGZ

GGZ Centraal en Bureau RVS hebben namens de Taskforce Veiligheid en Zorg een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMW. Na 24 juni a.s. horen we of deze wordt gehonoreerd. Hiermee wordt een bovenregionale projectleider aangetrokken die komt helpen bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ. De projectleider houdt vanzelfsprekend rekening met alle lopende initiatieven rond de Wvvggz vanuit GGZ, OM of gemeenten in de verschillende werkgebieden in Midden-Nederland. De projectleider gaat zorgen voor de totstandkoming van het wettelijk verplichte periodiek overleg tussen Openbaar Ministerie, GGZ en gemeenten, en voor meer leren van elkaar in Midden-Nederland. Meer info vind je in de subsidieaanvraag en via myriam.kooij@rvs-mn.nl. Bekijk voor de implementatie van de Wvggz ook vooral op www.dwangindezorg.nl/uitvoering/wvggz voor concrete handreikingen, heldere filmpjes en andere producten van het landelijk ketenbureau Wvggz.

 

Lees meer

Handreiking voor de crisismaatregel Wet verplichte GGZ

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die per 1 januari 2020 de wet BOPZ vervangt, maakt een nieuw soort crisismaatregel mogelijk. Deze crisismaatregel kan leiden tot een opname of verplichte ambulante zorg. Voorafgaand hieraan is gedurende maximaal 18 uur tijdelijk verplichte zorg toegestaan met een maximum van 12 uur, nadat betrokkene door een psychiater onderzocht is. Deze handreiking van de VNG is een handzaam hulpmiddel bij het inrichten van het werkproces vanuit het oogpunt van gemeenten. Doe er je voordeel mee!

Lees meer

Field Lab Straatwaarde(n): Aanpak Nero’s

Vanuit Field Lab Straatwaarde(n) hebben we een aanpak Nero’s ontwikkeld. De aanpak is erop gericht om negatieve rolmodellen in de wijken, die aanzien genieten en dermate veel status hebben dat ze een voorbeeld zijn voor andere jongeren in de wijk, aan te pakken. Om op die manier te laten zien dat misdaad niet loont. Tegelijkertijd is onze aanpak erop gericht om een uitgestoken hand te bieden aan de Nero’s en hen hulp aan te bieden bij het kiezen van een ander levenspad. De aanpak is daarmee vooral gericht op het zichtbaar maken van de gevolgen van keuzes voor de potentiële jonge aanwas.

 

Lees meer

Field Lab Straatwaarde(n): Buurtdialoog - Lancering Moedernetwerk

Tijdens de Politie-iftar 2019 is een moedernetwerk in de Utrechtse wijk Overvecht gelanceerd als onderdeel van het Field lab ‘Straatwaarde(n)’. Het moedernetwerk richt zich vooral op het vergroten van weerbaarheid en het handelen bij signalen van afglijdende jeugd richting ondermijnende criminaliteit. Zo zullen trainingen door en voor moeders opgezet worden en vanuit het regioprogramma Straatwaarde(n) verder worden ontwikkeld en uitgezet in de regio.

 

Lees meer