Aanpak huiselijk geweld: een lange adem?

- Veiligheid & Zorg -
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het webinar over de aanpak van huiselijk geweld van 11 mei jl. Dat de aanpak van huiselijk geweld niet eenvoudig is en een lange adem kent, werd tijdens dit webinar al snel duidelijk. Zo spraken deelnemers hun zorgen over regie en wachtlijsten uit. Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over de aanpak van jeugdcriminaliteit: hoe kunnen gemeenten (nalatige) ouders aanspreken en wat doe je aan wapenbezit? Verder heeft de regionale update van de Aanvulling problematische jeugdgroepen bij het privacyreglement lokale PGA de warme aandacht getrokken van 'het land'. Lees wat dat betekent voor Midden-Nederland.


Terugblik webinar Huiselijk geweld

Op 11 mei jl. organiseerde bureau RVS een tweede webinar in het kader van de reeks webinars van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. Dit webinar ging over de aanpak van huiselijk geweld.

  • Afke Jong, adviseur bescherming en opvang regio Gooi-en Vechtstreek;
  • Kees Komduur, procesmanager bij het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht en tevens HOVJ huisverbod;
  • en Aniek Voet gedragswetenschapper bij Veilig Thuis,

vertelden over het programma Geweld hoort nergens thuis, de werkzaamheden van Veilig Thuis en inzet van het tijdelijk huisverbod. Het webinar is terug te kijken.

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Alleen al in Gooi en Vechtstreek komen ruim 2300 mensen en 1600 kinderen structureel in aanraking met ernstig huiselijk geweld. Om huiselijk geweld goed aan te kunnen pakken is samenwerking noodzakelijk. Op basis van de visie van gefaseerde ketenzorg werd deze samenwerking toegelicht: wie doet wat wanneer en wie heeft de regie?! Duidelijk werd dat vooral de regievraag in de praktijk een lastige is met alle verschillende partners, kaders en domeinen. 

Veilig Thuis ging in op hun werkwijze, de overdracht naar het lokale team en terugmeldingen. Het lokale team werkt op basis van vrijwilligheid en een hulpvraag. Als een gezin toch niet wil meewerken, dan volgt een terugmelding bij Veilig Thuis. Het belang van blíjven melden van nieuwe incidenten door professionals werd dik onderstreept.  Erkend werd dat er wachtlijsten zijn en dat er mogelijk meldingsmoeheid bij professionals is, maar dit mag geen excuus zijn om niet meer te melden. De boodschap was: blijf vooral in contact met Veilig Thuis, en al zeker bij acuut onveilige situaties.

Het tijdelijk huisverbod kwam ook uitgebreid aan bod: hoe werkt deze maatregel precies en wat doe je als bijvoorbeeld de pleger niet het huis uit wil of onvindbaar is om het huisverbod uit te reiken? Tot slot de oproep van de sprekers: blijf in verbinding met elkaar, zoek elkaar op, stem interventies af en leer elkaars mogelijkheden kennen, want we zijn als professionals samen verantwoordelijk voor de aanpak van dit grootste geweldsprobleem.

Kortom, een aanrader om het webinar nog eens rustig terug te kijken! Voor vragen kun je terecht bij projectleider PGA-webinars lisanne.drost@rvs-mn.nl.

Het volgende webinar gaat over de Wet Zorg en Dwang. Voor vragen of wensen over dit onderwerp kun je terecht bij ineke.jenniskens@rvs-mn.nl van het Schakelpunt verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland.

Voortgang Aanvulling privacyreglement aanpak problematisch jeugdgroepsgedrag

De geactualiseerde Aanvulling problematische jeugdgroepen bij het gemeenschappelijke privacyreglement lokale PGA Midden-Nederland, die bijna gereed is, heeft de warme aandacht getrokken van ‘het land’. Midden-Nederland kreeg dikke complimenten over het verzette werk in deze regio. Extra dank hiervoor aan de gemeenten Nieuwegein, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Utrecht, politie en Openbaar Ministerie. Om een lang verhaal kort te maken: de landelijk werkgroep die op dit moment de 7-stappen-aanpak jeugdgroepen herijkt, wil ons privacyreglement overnemen. Penvoering vindt plaats door het ministerie van JenV met landelijk expert Leon Sonnenschein. Politie en OM zijn in deze werkgroep ook goed betrokken, evenals de koepelorganisatie jongerenwerk en VNG. De planning is dat het concept in juni klaar is. Voor vragen kun je terecht bij programmamanager Verbinding Veiligheid en Zorg myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Minister Dekker verkent juridische grenzen om nalatige ouders aan te pakken

Minister Dekker stuurde op 10 mei jl. een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de juridische mogelijkheden schetst om nalatige ouders van kinderen die strafbare feiten plegen meer dwingend op hun pedagogische verantwoordelijkheid te wijzen. Hierbij is ook gekeken naar de Britse benadering van ouders in relatie tot delictpleging van hun kind. De brief en de bijlage met uitgebreide verkenning staan in de apothekerskast (onder "Documenten"). 

Aanpak wapenbezit onder jongeren

Is wapenbezit onder jongeren in jouw gemeente een (potentieel) probleem? Er is nu een Leskaart Wapens voor docenten van middelbare scholen ontwikkeld door het Openbaar Ministerie vanuit het lesprogramma Wie Grijpt In? Met deze leskaart kunnen docenten zelf - op een leuke en interactieve manier - het thema van wapenbezit en wapengebruik in de klas bespreekbaar maken. De leskaart houdt het interactief en aansprekend en is direct in te zetten op een school.

Het is een goed idee voor de afdelingen veiligheid van gemeenten in samenwerking met hun onderwijscollega’s om dit bij de veiligheidscoördinatoren van scholen nog eens extra onder de aandacht te brengen, als dat in jouw gemeente speelt.