De jeugd heeft de toekomst!

- Veiligheid & Zorg -
Een volle nieuwsbrief met allereerst aandacht voor jongeren: de PGA 18- aanpak in Lelystad, het Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland en Utrecht. En het nieuwe toekomstscenario kind- en gezinsbescherming raakt lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Zorg- en Veiligheidshuizen; de consultatie staat open. Verder een VNG-interview over 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland én het tweede webinar in de feestreeks; we gaan met o.a. Veilig Thuis in op de aanpak huiselijk geweld. Tot slot, hoe zinvol is de hoorplicht van de Wvggz? Lees vooral verder!

 

Persoonsgerichte aanpak voor jongeren onder de 18 jaar
Samen met de partners vanuit het veiligheids-, zorg en onderwijsdomein, heeft de gemeente Lelystad afgelopen maanden hard gewerkt om de persoonsgerichte aanpak voor de 18- doelgroep neer te zetten.

We hebben een mooi proces doorlopen waarin we hebben ontwikkeld, gebouwd en de basis neergezet. Aan de hand van de eerste ervaringen kunnen we vaststellen dat de PGA een betekenisvolle bijdrage levert in het (preventief) terugdringen van jeugdcriminaliteit, het bieden van een veilige omgeving en de jongere echt een perspectief kan bieden om te werken aan een goede toekomst’, aldus Joris Bakker, voormalig kwartiermaker pga-18 gemeente Lelystad.

De gemeente Lelystad heeft een mooie factsheet ontwikkeld speciaal voor de 18-doelgroep. Nieuwsgierig naar de factsheet? Klik hier. De factsheet is ook toegevoegd aan de apothekerskast van de Veiligheidscoalitie.

Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland en Utrecht
Flevoland en Utrecht hebben een bovenregionaal expertisenetwerk voor het organiseren van passende hulp voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek, waaronder bijvoorbeeld agressief gedrag. Professionals kunnen bij het expertisenetwerk onder andere terecht voor: financiering van maatwerkoplossingen, netwerksamenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling. Hiermee wordt de inzet voor gezinsgerichte, passende hulp op maat voor kinderen, jongeren en gezinnen versterkt. Flevoland en Utrecht zijn met enkele andere regio’s aangewezen om te zorgen voor tijdige zorg op maat in deze complexe situaties, als een expertisecentrum.

Maar, wij willen de zorg zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen organiseren. Daarom kiezen we in Flevoland en Utrecht niet voor een centrum, maar voor netwerken. Dus geen fysieke locatie, maar netwerken, kennis en faciliteiten die professionals helpen om het nog beter te doen voor deze kinderen en gezinnen’.

Lees hier meer over wat het expertisenetwerk doet


Factsheets over hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren
Over het voorkómen dat kwetsbare groepen met politie en justitie in aanraking komen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid pas een aantal factsheets opgesteld. Ze richten zich op professionals in gemeenten die zich vanuit veiligheid, onderwijs of sociaal domein, bezighouden met kwetsbare kinderen en jongeren. Ze geven informatie over interventies en aanpakken voor verschillende leeftijden. We pikken er een paar uit:


Webinar 2: Aanpak huiselijk geweld en de PGA
Op dinsdag 11 mei van 12:00-13.30 vindt het tweede webinar plaats in het kader van vijf jaar PGA in Midden-Nederland. Dit webinar staat in het teken van de aanpak huiselijk geweld, Geweld hoort nergens thuis. Vragen als: Wat moet je doen als professional als het onveilig is in een gezin? Wat houdt een gefaseerde ketensamenwerking in bij de huiselijk geweld aanpak? Wat doet Veilig Thuis precies als er een melding binnen komt en wat doet een lokaal wijkteam? En hoe werkt MDA++ en een tijdelijk huisverbod? Wat houdt het nieuwe inloopspreekuur HG op ZSM in? Moet je nóg een keer melden bij nieuwe signalen? komen aan bod. Daarnaast is er volop ruimte voor jullie eigen vragen, ook over de link met de (lokale) PGA, bijv. Kan een procesregisseur of pga-expert Veilig Thuis vragen om mee te denken over een PGA-casus? Het belooft wederom een interessante webinar te worden voor professionals van gemeenten (veiligheids- én sociaal domein) en voor de netwerkpartners. Dus geef je snel op!

Inschrijven kan via deze link


Myriam Kooij geïnterviewd door de VNG over 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland
Het is jullie vast niet ontgaan: de lokale pga bestaat dit jaar vijf jaar in Midden-Nederland. De VNG heeft hiervoor programmamanager Veiligheid & Zorg Myriam Kooij geïnterviewd. Zij vertelt over de aanpak in Midden-Nederland, de successen, de toekomstwensen en de activiteiten die dit jaar worden georganiseerd. Nieuwsgierig naar het interview? Lees het interview hier: 5 jaar PGA-aanpak in Midden Nederland | VNG


Invulling van de hoorplicht Wvggz blijkt niet passend in acute crisissituatie
De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (een zusterorganisatie van bureau RVS Midden-Nederland) heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de invulling van de hoorplicht Wet verplichte ggz (Wvggz). Conclusie: de hoorplicht zoals nu opgeregeld in de Wvggz is niet passend in een acute crisissituatie. Het idee dat een betrokkene die zich in een diepe crisissituatie bevindt gehoord zou kunnen worden, staat haaks op de werkelijkheid, zo stellen zij. Horen is op zo’n moment vaak helemaal niet mogelijk. En als het wel lukt, verandert dit gesprek vrijwel nooit iets aan het advies dat de psychiater eerder al gaf, namelijk het opleggen van een crisismaatregel. Het willen horen van de betrokkene, zonder dat deze informatie van wezenlijke invloed is op het besluit van de burgemeester, zien zij dan ook als een wassen neus. Het draagt dan ook niet bij aan het nemen van een besluit dat de rechtspositie van de betrokkene ten goede komt.

Het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) in de regio Rotterdam-Rijnmond beslist over wat te doen met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek, denk aan mogelijke vervolgstappen richting wetgever.

In de regio-overleggen Wvggz in Midden-Nederland is dit onderzoek ook onder de aandacht gebracht. De bevindingen van het Rotterdamse onderzoek lijken aan te sluiten bij signalen van bestuurders en professionals uit Midden-Nederland. Mogelijk kunnen we hierin samen optrekken met de Rotterdamse bestuurders.


Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
De ministers van VWS en Rechtsbescherming willen dat de jeugdbescherming effectiever en slimmer georganiseerd wordt. Daarom hebben zij, samen met de VNG, een toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming op laten stellen: op hoofdlijnen hoe die er over 5-10 jaar uit zou kunnen zien. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.

Aanleiding
Eind 2019 constateerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd knelpunten in de gehele jeugdbeschermingsketen. Deze is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten en het te lang duurt voordat kinderen en gezinnen in het gedwongen kader de juiste hulp krijgen. Het kan eenvoudiger, volgens het Toekomstscenario. De insteek is: zorgen voor minder verkokering en overlap en het bieden van hulp en bescherming dichtbij het gezin en meer integraal.

Samenbrengen van expertise
De vernieuwing zit in het samenbrengen van de expertises en functionaliteiten op het gebied van veiligheid van de verschillende organisaties. Naast een lokale infrastructuur en een goed (jeugd-)zorglandschap om het kind en het gezin heen, kijkt het Toekomstscenario naar de mogelijkheid een tweede laag van zogeheten regionale veiligheidsteams te organiseren. In deze laag zijn de functies en onderdelen van organisaties zoals Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en de RvdK bij elkaar gebracht en is er een verbinding tussen zorg en veiligheid en tussen het gedwongen en vrijwillige kader. Het heeft dus naast deze organisaties ook gevolgen voor het sociaal domein van de gemeenten en voor de aanbieders van jeugdhulp en bijvoorbeeld de volwassenen-ggz.

Consultatie staat open!
Voordat het scenario wordt omgezet in concrete plannen, moet een aantal zaken nog goed uitgezocht worden. Daarom start het rijk van april-juni 2021 een consultatie voor alle betrokken partijen. Het doel is inzicht in hoe het toekomstscenario wordt ontvangen, welke uitwerkingspunten er vanuit de partners worden gegeven en om het uitvragen van suggesties over de implementatie. Meer info: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | VNG


Leergang privacy en gegevensdeling

De VNG start nog voor de zomervakantie met een leergang over privacy en gegevensdeling. De doelgroep: de personen van gemeenten, ketenpartners en Rijk die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Voorwaarde is dat je een eigen casus/vraagstuk inbrengt waarin het gaat over samenwerking.  Er zijn geen kosten verbonden aan de pilot, uiteraard vraagt het wel een tijdsinvestering. Klik hier voor de informatieflyer. Heb je vragen over de leergang? Deze kunnen gesteld worden via vlot@vng.nl.