Zorg & Veiligheid in tijden van het coronavirus

Ook de Zorg & Veiligheid merkt de komende tijd de maatregelen die genomen zijn ten behoeve van corona. Zo worden bijvoorbeeld casusoverleggen in de Zorg- en Veiligheidshuizen zoveel mogelijk stil gelegd, is er besloten dat er alleen nog urgente zaken worden behandeld in de rechtbank en worden taakstraffen opgeschort. Wij beseffen dat de ketenpartners en de Zorg- en Veiligheidshuizen voor het overgrote deel werkzaam zijn in de vitale sectoren. Veel dank aan alle medewerkers in deze sectoren voor hun enorme inzet en aanwezigheid! Om alle genomen maatregelen te zien, lees dan verder.

  • De casusoverleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht zijn stil gelegd t/m 6 april 2020. Als er casuïstiek is waar het echt noodzakelijk is om rond de specifieke casus met een aantal mensen toch bij elkaar te komen, dan wordt dat georganiseerd. De procesregie en afstemming rondom lopende casuïstiek gebeurt zo veel mogelijk digitaal, per mail en/of per telefoon. Elke procesmanager is voor de casuïstiek die onder zijn/haar regie valt gewoon per mail of telefonisch bereikbaar. Ook het algemene nummer van het ZVHRU is bereikbaar.
  • De komende periode zal het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek in lijn met de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) zoals door de regering afgekondigd, per (casus)overleg bezien of doorgang noodzakelijk (i.v.m. mogelijke hectiek) en zo ja, in welke vorm. Waar mogelijk beperken we het aantal deelnemers en kijken we naar opties voor telefonische deelname. Er is begrip voor partners die ervoor kiezen thuis te werken.
  • Veiligheidshuis Flevoland heeft ivm extra maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus de noodzaak gezien om de geplande overleggen tot 6 april ’20 te annuleren. Om de ketensamenwerking in de complexe casuïstiek te borgen, laten we deze afspraken wel in de agenda staan met de vraag om telefonisch bereikbaar te zijn voor de procescoördinatoren of overleg via Skype, indien de procescoördinator dit nodig acht. Daarnaast willen we extra alertheid vragen m.b.t. de lopende casuïstiek; mochten er gevaarlijke of onveilige situaties ontstaan neem dan z.s.m. contact op met de procescoördinatoren. De spreekkamers in het Veiligheidshuis blijven tot nader order beschikbaar voor  uitzonderlijke 1 op 1 gesprekken. Dit gebeurt in afstemming met je eigen leidinggevende en de beveiliging.
  • Risico van huiselijk geweld neemt toe! Kinderen die seksueel misbruikt worden door een huisgenoot, hebben het deze weken extra moeilijk omdat er geen escape is. Sport, school of uitgaan zijn normaal de plekken waar het misbruik even niet bestaat. Ook lopen de spanningen binnenshuis op door corona- en of financiële stress door wegvallen van inkomen. Hierdoor kan huiselijk geweld in den brede makkelijker escaleren. Heb hier aandacht voor, zeker nu wijkteams, zorgaanbieders en reclassering niet of minder vaak op huisbezoek komen.
  • De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.
  • Gedetineerden krijgen in de PI voorlopig geen bezoek (bellen mag wel).
  • De uitvoering van alle taakstraffen worden opgeschort om de veiligheid van taakgestraften en medewerkers van de te waarborgen. Idem voor Halt-straffen. Ook huisbezoeken van de reclassering gaan in veel gevallen niet door.
  • GGZ-behandelingen gaan zoveel mogelijk door. Poliklinieken, deeltijd en dagbehandeling zijn beperkt beschikbaar voor ambulante behandeling. Behandelaren maken zoveel mogelijk gebruik van beeldbellen, ICT middelen en/of telefoon om cliënten te spreken en behandelen. Behandelaren gaan er zelf over of zij in een uitzonderlijk geval iemand wel willen zien op de poli. Voor klinieken geldt: maximaal terughoudend om cliënten op verlof te laten gaan. Voor alle klinieken geldt in principe geen bezoek.
  • Maatregelen in de dag- en nachtopvang, ook rondom quarantainebedden, vinden plaats in overleg met gemeenten en GGD’s. Sluiting van de nachtopvang zou betekenen dat mensen op straat komen en dat vinden de instellingen ikv verspreiding van het virus ook geen oplossing. Verwachting is verder dat ook medewerkers in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid wonen en beschut werken onder de cruciale beroepen vallen.
  • Slachtofferhulp: uitstel van afspraken op kantoor tot na 6 april of waar mogelijk telefonisch laten plaatsvinden, in goed overleg met de cliënt.