Politie en OM pakken mobiel banditisme intensiever aan

De term ‘mobiel banditisme’ wordt gebruikt om internationaal rondtrekkende groepen die zich schuldig maken aan verschillende soorten strafbare feiten zoals winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, fraude en zakkenrollerij. Dit probleem speelt al lang en heeft veel impact. Om die reden gaan politie en OM de aanpak intensiveren. Jan Hoogstraten van de politie vertelt in dit artikel over het fenomeen 'mobiel banditisme' en de aanpak ervan.

De aanpak van mobiel bantisme krijgt prioriteit

De aanpak van mobiel banditisme heeft bij de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie een hoge prioriteit en is door de minister van Veiligheid en Justitie benoemd als één van de geprioriteerde veiligheidsthema’s in de nationale veiligheidsagenda 2019-2022. In 2018 is de Taskforce Mobiel Banditisme ingesteld waarin verschillende overheidspartijen en (private) brancheorganisaties integraal samenwerken in het voorkomen en bestrijden van mobiel banditisme.

Mobiel banditisme is ondermijnende criminaliteit

Daders van mobiel banditisme verblijven hier slechts tijdelijk en het doel van de reis naar Nederland is om hier strafbare feiten te plegen. De daders gaan professioneel en planmatig te werk wat een grote economische en emotionele schade veroorzaakt. Ze werken in georganiseerd verband en hebben vaak een specifieke buit waarvoor zij naar Nederland komen. Ze worden vaak niet gepakt en vervolgd, terwijl deze strafbare feiten een enorme invloed hebben op het veiligheidsgevoel en welbevinden van slachtoffers en een grote maatschappelijke impact. Deze vorm van criminaliteit brengt grote schade toe aan onder meer de detailhandel en bij verzekeraars. Mobiel banditisme leidt tot verstoorde concurrentieverhoudingen, onevenredige inzet van toezicht en handhaving en financiële schade voor het bedrijfsleven. Dit, en het feit dat de samenleving in zijn geheel hinder ondervindt van mobiele bendes toont het ondermijnende karakter van deze vorm van criminaliteit aan.

Vaak veel dezelfde producten

Doordat de mobiele criminelen zich door heel Nederland en daarbuiten in korte tijd schuldig maken aan veel strafbare feiten op verschillende locaties is de buit vaak moeilijk te herleiden naar een specifieke herkomst of aangifte. Dit resulteert in veel gevallen tot het stopzetten van een onderzoek naar de herkomst van deze goederen. De dadergroepen specialiseren zich vaak in goederen waar op dat moment een grote vraag naar is. Hierdoor worden vaak veel van dezelfde goederen bij een groep mobiele criminelen aangetroffen. Er zijn groepen die zich specialiseren in winkeldiefstallen van cosmetica, levensmiddelen, alcoholhoudende drank, gereedschap, sieraden, brandstof en voertuigen of onderdelen daarvan. De aanwezigheid van deze goederen zou in gevallen waarbij voldoende aanleiding is kunnen leiden tot vervolging in verband met heling of witwassen.