Nazorg ex-gedetineerden

Per jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Zij hebben bij hun terugkeer vaak problemen met huisvesting, werk of scholing en schulden. Dit kunnen redenen zijn waardoor zij opnieuw de fout in gaan. Goede nazorg (waaronder inkomen, een geldig identiteitsbewijs, schuldsanering, huisvesting en passende zorg) is daarom belangrijk om recidive te verminderen en daarme de lokale veiligheid te verbeteren. De prioriteit ligt hier bij de nazorg en de hulp bij het goed re-integreren in de samenleving.

Deze handige handreiking geeft praktische handvatten voor de wijze waarop gemeenten zich samen met de gedetineerde kunnen inspannen voor een succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. Ook gaat het in op hoe gemeenten daar samen met onder meer de PI’s en reclassering regionaal en lokaal invulling kunnen geven. De ex-justitiabele is zelf verantwoordelijk voor de eigen re-integratie, krijgt al tijdens detentie de kans daaraan te werken en krijgt daarbij zo nodig ondersteuning (zo nodig op maat). Hoofstuk 2 beschrijft de kaders voor de re-integratie: de doelgroep, de levensloopbenadering, de gegevensdeling en privacybescherming. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de vijf basisvoorwaarden, het sociaal netwerk en slachtofferbewust en herstelgericht werken. Hoofdstuk 4 behandelt de verschillende wijzen van instroom in detentie en de taken en verantwoordelijkheden van de drie partijen daarbij. In de bijlagen volgt informatie over de bijdrageregeling voor begeleiding van (ex-) gedetineerde burgers, forensische zorg in een voorwaardelijk kader en de BIJ-regeling (BIJLAGE I). Ook staan er goede lokale voorbeelden in waaronder voorbeeldbrieven en aanpakken (BIJLAGE IV) en in BIJLAGE VI enkele procesplaten.

Datum:
Auteur:
Directie Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid, m.m.padmos@minjenv.nl
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
72
download bestand

Bijna de helft van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Pak dat integraal aan, en kijk ook naar huisvesting, werk en/of schuldhulpverlening om recidive en andere problemen te voorkomen: een integrale aanpak. Met elke euro die je investeert, verdien je er drie terug. Lees hier hoe.

Datum:
Auteur:
Dock4 & Nico Overvest Advies
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
52
download bestand

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming adviseert over knelpunten in de succesvolle re-integratie van (ex-) gedetineerden. Zowel voor de gedetineerden, als de slachtoffers en de samenleving als geheel. Het bevat concrete aanbevelingen voor de praktijk van gemeenten en DJI.

Datum:
Auteur:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
30
download bestand