Jeugd

Documenten en links

Dit boekje gaat over interventies bij jonge veelplegers. Het leest makkelijk en is voor professionals die uitvoerend of beleidsmatig, vanuit een straffende rol of een zorgtaak, te maken hebben met jonge veelplegers: de ‘verharde’ jongens en jonge mannen met een delictgeschiedenis waar we niet licht over moeten denken. Het vraagt een langdurige, intensieve behandeling en begeleiding (meestal in combinatie met straf) om hen te bewegen het criminele pad te verlaten en een andere toekomst op te bouwen. De reikwijdte van dit boek is echter niet beperkt tot alleen de ‘zware jongens’. Elementen en inzichten van de beschreven werkwijze zijn in verdunde vorm ook bruikbaar voor lichtere doelgroepen.

Datum:

Auteur:

Erik Jongman en Karen Schaafsma

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

137

Download bestand

In deze brief aan de Tweede Kamer schetst minister Dekker de juridische mogelijkheden om ouders van kinderen die strafbare feiten plegen meer dwingend op hun pedagogische verantwoordelijkheid te wijzen. Hierbij is ook gekeken naar de Britse benadering van ouders in relatie tot delictpleging van hun kind. In de bijlage van de brief zit een uitgebreide verkenning.

Datum:

Auteur:

Minister Dekker van JenV

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

79

Download bestand

Dit geactualiseerde convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Het convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk. Ook staat daarin het proces beschreven om jongeren toe te leiden naar een persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA, het Zorg- en Veiligheidshuis, of naar het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning. Na vaststelling (lokaal door de burgemeester) vervangt het de vigerende versie uit 2018.

Datum:

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

31

Download bestand

De gemeente Amsterdam en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg hebben een drillboekje ontwikkeld om professionals die te maken krijgen met drillrap goed te informeren. Het drillboekje is tot stand gekomen door de aanhoudende vraag onder professionals die werken met jongeren naar informatie over het drillrap fenomeen. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en van observaties en ervaringen van experts uit de Amsterdamse praktijk.

Datum:

Auteur:

Actiecentrum Veiligheid en Zorg / gemeente Amsterdam

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

In december 2020 riep de Rijksoverheid gemeenten en jongeren op mogelijkheden te creëren om activiteiten en ontmoetingen binnen de geldende beperkingen te organiseren. Jongeren hebben op veel leefgebieden vrijheden ingeleverd terwijl zij doorgaans niet tot de risicogroep van corona behoren. Eén van de oplossingen lijkt te liggen in een nauwe samenwerking met jongerenwerkers, zo toont bijvoorbeeld de aanpak van de gemeente Houten. De gemeente creëerde nieuwe ‘Chill-plekken” waar jongeren kunnen afspreken zonder overlast te veroorzaken voor de directe omgeving. Gemeente Houten is daarnaast samen met jeugd- en jongerenwerk en de politie in contact met de jongeren om overlast te voorkomen en te zoeken naar nog meer geschikte chill-locaties. Gemeente Houten volgt dit ‘Stappenplan Aanpak Jeugdoverlast’ met partners.

Datum:

Auteur:

Gemeente Houten

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

In dit filmpje worden succesfactoren getoond voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze succesfactoren zijn de resultaten van een onderzoek naar een effectieve aanpak. Zie ook de handreiking aanpak jeugdgroepen en het gehele onderzoek voor meer achtergrond informatie.

Naar website

Procesregisseurs bij gemeenten zijn samen met de burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de lokale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Omdat jongeren zich steeds meer in los-vaste netwerken bewegen en online op social media hangen in plaats van fysiek op straat, vraagt dat om een andere aanpak van jeugdgroepen. Het 7-stappenmodel biedt een kader voor een integrale en effectieve aanpak.

Naar website

Nieuws

Tips | 21 apr. 2023

Kijk- lees en luistertips

Met deze maand een rapport over de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen, een webinar over woonoverlast en een reeks van drie webinars over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Lees artikel

Tips | 17 mrt. 2023

Leren van elkaar: Lessen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms zo lastig. In het digitale magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk deelt het NJi zeven geleerde lessen. Deze kunnen helpen om samen met partners te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. De professionals die aan het woord komen, werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Naast inspiratie vanuit de verhalen, bevat het magazine ook tips van ervaringsdeskundige Berry en praktische adviezen en handvatten voor de eigen dagelijkse praktijk.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel