Algemeen

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC) is een ernstig maatschappelijk probleem. Het zorgt voor onveiligheid en overlast en gaat vaak gepaard met onderdrukking en geweld. Voorbeelden zijn dagelijks in het nieuws te vinden, zoals brandgevaar door hennepteelt en uitbuiting door mensenhandel. Criminelen maken hierbij misbruik van legale voorzieningen. Dat tolereren we niet. De bestrijding van GOC is daarom één van de prioriteiten uit de Veiligheidsstrategie 2019-2022 waarin de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland intensief samenwerkt. De focus ligt op het vergroten van het bewustzijn. Lokale problemen zijn leidend in de aanpak.

Bekijk dit animatie filmpje van de politie Midden-Nederland voor uitleg over ondermijning.

 

De toolbox is bedoeld als inspiratie voor gemeenten die zorgfraude willen aanpakken en vooral ook willen voorkomen en bestaat uit vier onderdelen: barri1eremodel, PGB regels, pro-actief toezicht en re-actief toezicht.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 april 2020 weer van de Ondermijningswetgeving.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

De publieksversie van het actieplan voor de uitvoering van het thema ondermijnende criminaliteit heet: Wie praat die gaat.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
13
download bestand

Probleemstelling: Welke verklaring(en) ligt/liggen ten grondslag aan het achterblijven/ uitblijven van een stijging in het aantal strafopleggingen bij het aantal door het OM gerapporteerde aangepakte csv’s over de periode 2009-2015?

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
244
download bestand

Dit boek geeft een inkijk in de wereld van de ondermijning en de aanpak hiervan. Het begint met een historische beschrijving hoe het fenomeen ondermijning zich de voorbije decennia heeft ontwikkeld en wat de verschillende effecten zijn op de samenleving. Vervolgens staat het uitgebreid stil bij de actuele aanpak van ondermijning. Welke obstakels komt men daar tegen en hoe kunnen deze worden weggeruimd? Aan de hand van tien uiteenlopende casussen schetst het een beeld van die aanpak. Het boek sluit af met een reeks van next practices, die handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Jerôme Lam, Ronald van der Wal, Nicolien Kop (Boom Criminologie)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
252
download bestand

Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij niet uitsluitend op cyber-crime, maar verkennen juist het gebruik van ICT én de consequenties daarvan voor een breder scala van soorten georganiseerde criminaliteit, dus ook ‘traditionele’ georganiseerde criminaliteit zoals drugssmokkel.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
165
download bestand

Vanuit zowel literatuur als de praktijk is gekeken naar de wijze waarop dit fenomeen zich in Nederland heeft ontwikkeld, hoe de aanpak is vorm gegeven en hoe een toekomstbestendige aanpak eruit zo moeten zien. Het resultaat van dit onderzoek is het boek ‘sluipend gif’i. In dit artikel zal op basis van de inzichten uit dit onderzoek een verdieping worden gegeven op het begrip ondermijning en de aanpak hiervan.

Datum:
Auteur:
Politie Academie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Het onderzoeksrapport 'Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit' (okt. 2014) geeft aan dat wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit twee kanten van dezelfde medaille zijn. Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel van uitmaakt. Afstemming en nauwere samenwerking zullen de wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken.

Datum:
Auteur:
Prof.dr. P.W. Tops en Dr. E. van der Torre
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
52
download bestand

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
376
download bestand