Bestuurlijke Weerbaarheid

Doordat de bestuurlijke aandacht en inzet van ondermijning de afgelopen jaren is toegenomen, is de gemeentelijke organisatie intern ook meer onder druk komen te staan. Bestuurlijke weerbaarheid kan omschreven worden als de mate waarin het lokaal bestuur in staat is de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan, zowel preventief als reactief. Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving van de betrokken ambtenaren, hoe richt je je organisatie beter in (informatiebeveiliging en deling) en hoe treed je effectief op bij eventuele incidenten waar medewerkers bij betrokken zijn? Wij bieden gemeenten handelingsperspectieven om de bestuurlijke weerbaarheid op lokaal niveau te vergroten.

Met behulp van 10 punten kunnen eerste stappen worden gezet voor een Veilige Publieke Taak in de strijd tegen ondermijning. De 10 punten vormen als het ware een keuzemenu voor duurzaam maatwerk in lijn met de lokale situatie en eigen gemeentelijke context. De punten bouwen voort op de acht algemene punten van Veilige Publieke Taak. Ze zijn toegespitst op ondermijning en vertaald naar de gemeentelijke praktijk.

Datum:
Auteur:
RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
17
download bestand

Een overzicht van concrete maatregelen voor decentrale bestuurders bij ongewenste beïnvloeding en ondermijning. Deze leidraad is bedoeld als toegang tot onderliggende handleidingen en circulaires, maar vooral om een overzicht en eerste verdieping te geven aan de producten en maatregelen die gebruikt kunnen worden ten behoeve van een weerbaar bestuur. Online wordt de leidraad regelmatig bijgesteld op basis van actuele producten en diensten. Op www.weerbaarbestuur.nl vindt u de laatste versie.

Datum:
Auteur:
Netwerk weerbaar bestuur
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
26
download bestand

Om de gemeente veilig en leefbaar te houden, om de openbare orde te kunnen handhaven en ondermijnende activiteiten tegen te gaan, is een Top 5 instrumentarium van voorbeeld APV-artikelen samengesteld. Dit zijn APV-artikelen en/of aanpassingen die geschikt zijn voor de aanpak van ondermijning en (nog) niet in de model-APV van de VNG staan. Gemeenten worden met name op deze artikelen in de Top 5 geattendeerd. Bij de Top 5 is een bijlage gevoegd. In de Bijlage is te zien welke APV-artikelen niet zijn opgenomen in de model-APV of hiervan afwijken. Het geeft een totaalplaatje wat er al is en laat de lezer met ondermijningbril op naar de APV kijken. Het draagt bij aan de bewustwording van dat inzet van de bestaande regels kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermijning.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Bij de Top 5 hoort een bijlage. In de Bijlage is te zien welke APV-artikelen niet zijn opgenomen in de model-APV of hiervan afwijken. Het geeft een totaalplaatje wat er al is en laat de lezer met ondermijningbril op naar de APV kijken. Het draagt bij aan de bewustwording van dat inzet van de bestaande regels kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermijning.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Het RIEC Midden-Nederland schreef een leeswijzer APV en een toespitsing van de handreiking op Midden-Nederland. Met name de bepaling in de APV die het mogelijk maakt ‘voor publiek toegankelijk gebouwen te sluiten’ is voor veel speerpunten uit het Actieplan RIEC MN van belang.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Om in de ontwikkelingen in de aanpak van ondermijning te ondersteunen is deze Handreiking APV en ondermijning opgesteld. Bedoeld als middel ter verdere inspiratie voor beleidsmakers, juristen en professionals in de operationele praktijk die op zoek zijn naar meer mogelijkheden die de Algemene Plaatselijke Verordening biedt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Datum:
Auteur:
ATO
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
43
download bestand

Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet heeft de burgemeester de bevoegdheid om alle bevelen te geven die nodig zijn ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Met dit handelingsperspectief wordt meer richting gegeven aan de toepassing van deze bevoegdheid.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, indien in woningen of lokalen drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Deze last onder bestuursdwang kan het bevel van de burgemeester inhouden om de woning of het lokaal te sluiten.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Met dit handelingsperspectief wordt meer richting gegeven aan de toepassing van de bevoegdheid sluiting voor publiek toegankelijke panden in de APV.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

In deze bijlagen wordt ingegaan op het verbeterplan van de gemeenten, het OM en politie Midden-Nederland voor het verstevigen van de bestuurlijke aanpak.

Datum:
Auteur:
Werkgroep bestuurlijke rapportage
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Datum:
Auteur:
RIEC en aantal gemeenten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
19
download bestand

Datum:
Auteur:
RIEC en aantal gemeenten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Doordat er steeds meer kennis is over de gevolgen van ondermijnende processen voor gemeenten is de laatste jaren het thema ‘lokale weerbaarheid’ op de gemeentelijke agenda gekomen. In deze notitie beschrijven we – aan de hand van input uit de Leerkring Lokaal Weerbaar1 – enkele concrete handreikingen waarmee gemeenten de lokale weerbaarheid kunnen vergroten. Wij vatten deze handreikingen hier kort samen

Datum:
Auteur:
Drs. Jolijn Broekhuizen, Dr. Roos de Wildt, Prof. Dr. Hans Boutellier
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
20
download bestand

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door het WODC en de Rijksuniversiteit Groningen, waarin de volgende onderzoeksvraag wordt behandeld: Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nationale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Datum:
Auteur:
H. Winter., N. Woestenburg., N. Struiksma., C. Akerboom., C. Boxum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In dit onderzoek, uitgevoerd door het WODC en de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld: Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nationale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Datum:
Auteur:
H. Winter., N. Woestenburg., N. Struiksma., C. Akerboom., C. Boxum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
101
download bestand

Praktische handreiking bij het werken met de bestuurlijke aanpak met waargebeurde geanonimiseerde cases.

Datum:
Auteur:
Eindredactie: Alfred van de Pol (politieprogramma FinEC), Samenstelling: Inge Gorissen (VDMMP) en Marleen Veldhuis (politie Utrecht)
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
57
download bestand

Dit onderzoek richt zich op de inzet van lokale bestuurlijke bevoegdheden bij de aanpak van criminaliteit en overlast.

Datum:
Auteur:
R. Salet, H. Sackers
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
252
download bestand

Hoe kan de Bibob-procedure zo worden ingericht dat bestuursorganen zo snel mogelijk beschikken over een goed en rechtmatig tot stand gekomen advies ten behoeve van hun besluitvorming? Dit is de centrale vraag in dit onderzoek naar een aantal scenario’s om de informatiepositie van bestuursorganen te verbeteren. Eén van deze scenario’s gaat uit van een versterking van de rol van de RIEC’s bij de uitvoering van de Wet Bibob.

Datum:
Auteur:
Pro Facto i.o.v. WDOC
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
86
download bestand

Het document gaat over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid. Vragen die onder andere beantwoord worden:'Welke ontwikkelingen in cyberdreigingen kunnen voor de komende jaren tot 2020 worden beschreven? Hoe staat het met de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving hiertegen? Behoeft deze weerbaarheid versterking, en zo ja, welke maatregelen moeten hiervoor worden genomen?

Datum:
Auteur:
Rathenau Instituut
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
86
download bestand